logo miasta - trzy kolorowe spichrze

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Na tej stronie zebraliśmy najczęściej zadawane przez Państwa pytania dotyczące pracy Urzędu Miasta Bydgoszczy.
Odpowiedź

Limit ulega zwolnieniu w przypadku wygaśnięcia oraz cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a także w sytuacji gdy, zostaje wydana decyzja o umorzeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia (przyznany limit na MKRPA, a nie odebrany).

Odpowiedź

Nie. Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 grudnia 2009r. (sygn. OPS 8/09) podjętą w składzie siedmiu sędziów dodatek pielęgnacyjny nie jest już wliczany do dochodu gospodarstwa domowego.

Odpowiedź

Nie. Zgodnie z przyjętym orzecznictwem nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania do lokalu mieszkalnego, w którym wnioskodawcy faktycznie nie zamieszkują lecz są w nim jedynie zameldowani.

Odpowiedź

W przypadku gdy z analizy danych zawartych we wniosku oraz deklaracji o dochodach w zestawieniu ze złożonymi oświadczeniami wynika, iż wykazane dochody nie są adekwatne do posiadanego majątku ustawodawca „nakazuje” zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt. 1 odebranie od zainteresowanego oświadczenia majątkowego. W sytuacji gdy występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe, organ odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego.
Zasadniczym celem ustawy o dodatkach mieszkaniowych jest wsparcie osób, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie pokryć w całości bieżących wydatków na zajmowane mieszkanie.

Odpowiedź

Zgodnie z art. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez tę osobę (wnioskodawcę) wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby (wnioskodawcy). Z powołanego artykułu wynika jednoznacznie, że syn który stale z Panią zamieszkuje tworzy wspólne gospodarstwo domowe i należy wykazać go we wniosku oraz w deklaracji o dochodach. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszyscy wspólnie zajmujący lokal mieszkalny solidarnie z najemcą odpowiadają za zapłatę czynszu i innych należnych opłat zgodnie z art. 688 § 1 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć wniosek na obowiązującym druku. Do wniosku dołącza deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty. Składając wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego koniecznym jest wykazanie dochodu brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta ul Wojska Polskiego 65 parter, Wydział Świadczeń Rodzinnych – Referat Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów.

Odpowiedź

• należy posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (najem, podnajem, spółdzielcze prawo do lokalu, własność, użyczenie itp.),
• średni miesięczny dochód brutto w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym oraz 175% w gospodarstwie jednoosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku,
• powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu w przeliczeniu na liczbę członków,gospodarstwa domowego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30%.

35 m2 –dla 1 osoby + 30% = 45,50 m2
40 m2 – dla 2 osób + 30% = 52,00 m2
45 m2 – dla 3 osób + 30% = 58,50 m2
55 m2 – dla 4 osób + 30% =71,50 m2
65 m2 – dla 5 osób + 30% = 84,50 m2
70 m2 – dla 6 osób + 30% ,
w przypadku zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2

Odpowiedź

Powierzchnię normatywną zwiększa się o 15m2 jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna posiadająca zaświadczenie od lekarza, że porusza się na wózku inwalidzkim. W przypadku jednej osoby zamieszkującej w lokalu o powierzchni 50m2 posiadającej takie wskazanie, dodatek będzie przysługiwał.
35 m2 + 15 m2+ 30 % = 65 m2

Odpowiedź

Wnioski o przyznanie stypendiów szkolnego składa się osobiście i za potwierdzeniem, na odpowiednim druku w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Miasta Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65.

Odpowiedź

KATALOG WYDATKÓW PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI:

 1. podręczniki szkolne, lektury, encyklopedie i inne książki pomocne w realizacji procesu edukacyjnego,
 2. pomoce dydaktyczne, w tym np. tablice matematyczne, chemiczne, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,
 3. komputer (PC, laptop, notebook, netbook, tablet), oprogramowanie systemowe, nośniki danych, drukarka, papier, tusz do drukarki, koszt naprawy lub modernizacji komputera,
 4. tornister (plecak/ torba szkolna) oraz przybory szkolne np.: zeszyty, długopisy, piórniki itp.,
 5. pomoce dydaktyczne zgodne z kierunkiem kształcenia,
 6. przedmioty nie stanowiące pomocy dydaktycznych, ale mające wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia, np. biurko, krzesło do biurka,
 7. strój gimnastyczny (sportowy) na zajęcia wychowania fizycznego w szkole i na sportowe zajęcia pozaszkolne (udokumentowane), w ilości potrzebnej wyłącznie na ww. zajęcia,
 8. strój apelowy (dla dziewcząt biała bluzka, spódnica lub spodnie wizytowe, buty wizytowe,
  dla chłopców: koszula, spodnie lub garnitur, buty wizytowe) oraz strój harcerski,
 9. odzież ochronna niezbędna do nauki zawodu,
 10. sprzęt niezbędny do realizacji dodatkowych zajęć pozaszkolnych (np. w przypadku trenowania kolarstwa – rower, koszykówki – piłki do koszykówki, nauki muzyki – instrument muzyczny),
 11. okulary korekcyjne do pracy przy komputerze,
 12. koszty związane z wyjściem do kina, teatru, muzeum w ramach zajęć zorganizowanych przez szkołę,
 13. koszty transportu środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły lub na zajęcia pozalekcyjne (faktury, paragony lub bilety okresowe imienne wraz z kartą miejską),
 14. opłaty za zajęcia pozaszkolne (np.: muzyczne, plastyczne, językowe, sportowe i inne o charakterze edukacyjnym),
 15. opłaty za zajęcia: wyrównawcze, korekcyjne prowadzone poza systemem szkolnym,
 16. koszty wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym, organizowane przez szkołę,
 17. koszty obozów sportowych w ramach zajęć sportowych organizowanych przez szkoły i uczniowskie kluby sportowe,
 18. koszty zakwaterowania w internacie lub bursie,
 19. opłaty z tytułu czesnego pobierane w szkołach niepublicznych,
 20. koszty abonamentu internetowego pod warunkiem nieodliczania ich w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stypendium szkolne nie może być przeznaczone na zakup odzieży i obuwia codziennego użytku. W ramach stypendium szkolnego może zostać sfinansowana odzież i obuwie jedynie w sytuacji, gdy w bezpośredni sposób wiąże się z procesem edukacji.

Odpowiedź

Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu zdarzenia losowego (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców) . Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Odpowiedź

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie zamieszkali na terenie Miasta Bydgoszczy i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 528,-zł

Odpowiedź

Świadczenia pomocy materialnej przysługują:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

 4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Odpowiedź

Stypendium szkolne wypłacane jest na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, po uprzednim przedłożeniu rachunków, faktur wystawionych na rodzica lub pełnoletniego ucznia lub stosownego oświadczenia rodzica (w sprawie wydatków ponoszonym w szkole np. udział w wycieczce szkolnej, wyjścia na basen i do kina).
Należy zaznaczyć, że wszystkie ww. dokumenty muszą być potwierdzone przez szkołę, do której uczęszcza uczeń.

Odpowiedź

 1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% ( 99,20 zł ) kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r. i nie może przekraczać miesięcznie 200% ( 248,- zł ) kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, co oznacza, że w roku 2019 stypendium nie może być niższe niż 100 zł miesięcznie.
 2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym – art.90d ust.10 ustawy o systemie oświaty.
 3. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych ( 2.480,-zł ), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. ( 2.232,-zł ).

Odpowiedź

Aby otrzymać stypendium szkolne wniosek należy złożyć w terminie od 1 sierpnia do 15 września, do którego należy dołączyć zaświadczenia o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/593/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.

W przypadku słuchaczy kolegiów wnioski składa się do 15 października danego roku szkolnego.

Odpowiedź

Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych,opłata za udostępnienie danych oraz wezwanie z sądu obligujące do podania adresu.

Odpowiedź

Nie. Każde miasto lub gmina przetwarza dane adresowo – osobowe swoich mieszkańców zgodnie z właściwością miejscową / pobyt stały lub ostatni pobyt stały /.

Odpowiedź

Można, składając wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za udostępnienie danych / 31 złotych /.

Odpowiedź

W obowiązującej ustawie ewidencyjnej nie funkcjonuje instytucja „ zastrzegania meldunku". Obecnie właściciel, najemca lokalu musi potwierdzić fakt pobytu w lokalu składając podpis na druku meldunkowym, przedstawiając do wglądu dokument tożsamości oraz tytuł prawny do lokalu.

Odpowiedź

Nie. Może to załatwić inna osoba zainteresowana, o ile posiada wymagane dokumenty określone w karcie usług.

Odpowiedź

Nie, zbiory meldunkowe prowadzone są na podstawie danych adresowych zgłaszanych w trakcie wykonywania obowiązku meldunkowego przez konkretną osobę. Posiadamy tylko i wyłącznie adresy zameldowania osób na pobyt stały lub czasowy.

Odpowiedź

W sprawie potwierdzenia danych adresowo-osobowych z lat przedwojennych, wojennych i krótko powojennych można wystąpić do Archiwum Państwowego z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 65.

Odpowiedź

Kartotekę byłych mieszkańców posiadamy od przełomu lat 50-tych i 60-tych. Jest ona poukładana według adresów i tylko według tego zbioru można odszukać dane adresowo – osobowe byłych mieszkańców.

Odpowiedź

Nie. Jeżeli mąż nie chce sam dobrowolnie płacić alimentów, to wówczas może je wyegzekwować komornik. W tym celu u komornika sądowego  należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji długu wraz z tytułem egzekucyjnym zasądzającym alimenty opatrzonym klauzulą wykonalności nadaną przez sąd ( np. wyrok lub ugodę sądową, ugodę zawartą przed mediatorem). Na podstawie zawartego ustnego porozumienia komornik nie wyegzekwuje alimentów.
Należy tutaj nadmienić, iż jeżeli  prowadzona przez komornika sądowego  w okresie ostatnich dwóch miesięcy egzekucja okaże się bezskuteczna tj. jeżeli  nie wyegzekwuje on w tym okresie od dłużnika alimentacyjnego pełnej należności
 z tytułu zaległych i bieżących alimentów, osoba zainteresowana ma możliwość ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia  egzekucji alimentów przeciwko  dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami  Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności z powodu:
  - braku podstawy prawnej  do podjęcia czynności  zmierzających  do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu
      zamieszkania dłużnika,
   -  braku możliwości  wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
Przyznanie tych świadczeń następuje na wniosek strony, w drodze decyzji administracyjnej, po spełnieniu wszystkich wymagań  określonych w ustawie  z dnia 7 września  2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Podstawa prawna:

Art.1081-1087 ustawa z 17 listopada 1964r.- Kodeks postępowania cywilnego (t.j Dz.U. z 2018 r., poz.1360.)
Art.209 ustawy z 6 czerwca 1997r.–Kodeks karny ( t.j.  
Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 ze zm.).

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 554 ze zm.)

Odpowiedź

Tak. Trybunał Konstytucyjny w wyroku w sprawie 46/07 uznał 22 września 2009 r. że zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu narusza przepisy Konstytucji (art. 5 ustawy z 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej jest niezgodne z art.2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji), więc nie można go zabierać osobie uchylającej się od płacenia alimentów. Możliwość zatrzymania prawa jazdy na podstawie decyzji starosty została przywrócona w ustawie z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 554 ze zm.).
Natomiast, w przypadku  gdy ustąpią przesłanki zatrzymania prawa jazdy np.: jeżeli dłużnik umożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, złoży oświadczenie majątkowe, zarejestruje się jako bezrobotny albo poszukujący pracy, podejmie pracę lub inną formę aktywizacji zawodowej, prawo jazdy może  zostać  zwrócone.

Podstawa prawna

Ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. z 2018 r. poz. 554  ze zm.)

Odpowiedź

W celu ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy wystąpić do komornika sądowego z wnioskiem
o egzekucję należnych świadczeń alimentacyjnych na podstawie np. wyroku zasadzającego alimenty na rzecz dziecka, ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd w tej sprawie.
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje w wyniku przeprowadzonego na wniosek strony postępowania administracyjnego, po upływie okresu dwumiesięcznej bezskutecznej egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł, a dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725zł.
Przedmiotowe świadczenia przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia
o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kompletem dokumentów należy złożyć
w organie właściwym ze względu na aktualne miejsce zamieszkania. Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do wniosku jest wskazany w karcie usługi Wydziału druk wniosku wraz z załącznikami i kartą usług został udostępniony na stronach internetowych Urzędu Miasta Bydgoszczy (adres : www.bip.um.bydgoszcz.pl) w zakładce Wydziału Świadczeń Rodzinnych. Formę papierową karty można pobrać w siedzibie Wydziału, przy ul. Wojska Polskiego 65.
Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, w Wydziale Świadczeń Rodzinnych w Referacie Obsługi Mieszkańców segment C budynku przy
ul. Wojska Polskiego 65:
-  za pomocą systemu kolejkowego w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 8.00-15.30, we  wtorki w godz. 8.00-17.30,
     piątki w godz. 8.00 – 13.30).
-  na wpływ, bez weryfikacji składanego wniosku w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki, środy, czwartki w godz.
    8.00-16.00, we  wtorki w godz. 8.00-18.00,  piątki w godz. 8.00 – 14.00).
lub
 DROGĄ ELEKTRONICZNĄ –
–  za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez Ministra Rodziny  
    Pracy i Polityki Społecznej platformy Emp@tia – empatia.mrpips.gov.pl

Wniosek i załączniki do wniosku składane za pomocą systemu teleinformatycznego opatruje się:
 bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo
 podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Jeżeli wnioskodawca nie może złożyć w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego
do potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie
o świadczenia wnioskodawca może złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Odpowiedź

Tak. Komornik ma obowiązek z urzędu przeprowadzić dochodzenie, aby ustalić zarobki i stan majątkowy dłużnika alimentacyjnego i jego miejsce zamieszkania, gdyby mu się to nie udało i podjęte przez niego środki okazały się bezskuteczne, to wówczas na wniosek komornika policja powinna ustalić miejsce zamieszkania i pracy dłużnika alimentacyjnego. Dochodzenie, o którym mowa wyżej, powinno być przeprowadzone okresowo w odstępach nie dłuższych  niż 6 miesięcy.

Podstawa prawna
Art. 1086 ustawy z 17 listopada 1964r.– Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1360.)

Odpowiedź

Tak. Jeżeli ojciec dziecka uporczywie uchyla się od płacenia alimentów, jakie ciążą na nim z mocy orzeczenia sądu , ugody zawartej przed sądem  albo innym organem albo innej umowy, jeżeli łączna wysokość powstałych  wskutek tego zaległości  stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli  opóźnienie zaległego  świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące lub naraża osobę uprawnioną do alimentów na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu, który podejmuje działania wobec dłużnika alimentacyjnego.
Jeżeli osobie uprawnionej przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne lub świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa  odbywa się z urzędu.

Podstawa prawna

Art. 209 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny ( t.j.  Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 ze zm.).

Odpowiedź

Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w Urzędzie Miasta Bydgoszczy,
w Wydziale Świadczeń Rodzinnych w Referacie Obsługi Mieszkańców segment C budynku przy ul. Wojska
Polskiego 65:
-  za pomocą systemu kolejkowego w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 8.00-15.30, we  wtorki w godz. 8.00-17.30, piątki w godz. 8.00 – 13.30).
-  na wpływ, bez weryfikacji składanego wniosku w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki, środy, czwartki w godz.
    8.00-16.00, we  wtorki w godz. 8.00-18.00,  piątki w godz. 8.00 – 14.00).
lub
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ –   za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej platformy Emp@tia – empatia.mrpips.gov.pl
Wniosek i załączniki do wniosku składane za pomocą systemu teleinformatycznego opatruje się:
 bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo
 podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Jeżeli wnioskodawca nie może złożyć w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego
do potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie
o świadczenia wnioskodawca może złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zasiłek pielęgnacyjny od 1 listopada 2018 r. wynosi 184,42 zł miesięcznie, natomiast  od 1 listopada 2019 r. będzie przysługiwał w miesięcznej wysokości 215, 84 zł. 
Jest to świadczenie niezależne od osiągniętego dochodu. Osoba ubiegająca się o zasiłek pielęgnacyjny do wniosku może dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do lat 16) albo orzeczenie  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dla osób legitymujących się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności istotne jest udokumentowanie  faktu powstania niepełnosprawności przed 21 rokiem życia.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje również osobom, które ukończyły 75 lat.

Osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez organ emerytalno – rentowy np. ZUS, KRUS, MSWiA zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dla celów poza rentowych wydawane jest przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mający siedzibę w Bydgoszczy przy ul.Toruńskiej 272.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.)

Odpowiedź

Wnioseko ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można złożyć w dowolnym terminie. Należy jednak mieć na uwadze, iż zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U z 2018.r, poz. 2220 ze zm.) prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z pełną dokumentacją, do końca okresu zasiłkowego.
Dochód rodziny ustala się m.in. na podstawie wysokości dochodów uzyskiwanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, (w bieżącym okresie zasiłkowym 2018/2019 jest to rok 2017.), z uwzględnieniem sytuacji  określających utratę i uzyskanie dochodu ujętych w powołanej wyżej ustawie. 
Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł,
a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny nie przekracza kwoty 764,00 zł – zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 cyt. ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Istnieje możliwość  nabycia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w sytuacji przekroczenia wyznaczonego przesz ustawodawcę  kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku. Wprowadzony mechanizm wyliczana dochodu rodziny w oparciu o zasadę  „złotówka za złotówkę” jak również katalog okoliczności  powodujących  utratę lub
uzyskanie dochodu zawiera m. in. Karta Usługi Wydziału udostępniona na stronach internetowych Urzędu Miasta Bydgoszczy (adres : http://www.bip.um.bydgoszcz.pl
www.bip.um.bydgoszcz.pl) w zakładce Wydziału Świadczeń Rodzinnych. Formę papierową karty można pobrać w siedzibie Wydziału, przy ul. Wojska Polskiego 65.
Nadmienić można, iż świadczenia nie przysługują w przypadku gdy  wysokość zasiłków rodzinnych  wraz  z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z powyższym mechanizmem, jest niższa niż 20 zł.
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego można pobrać ze strony internetowej oraz złożyć w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, w Wydziale Świadczeń Rodzinnych w Referacie Obsługi Mieszkańców segment C budynku przy ul. Wojska Polskiego 65:
-  za pomocą systemu kolejkowego w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 8.00-15.30, we  wtorki w godz. 8.00-17.30,
     piątki w godz. 8.00 – 13.30;
-  na wpływ, bez weryfikacji składanego wniosku w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 
  
  8.00-16.00, we  wtorki w godz. 8.00-18.00,  piątki w godz. 8.00 – 14.00;.lub
 DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – –  za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez Ministra Rodziny  

    Pracy i Polityki Społecznej platformy Emp@tia – empatia.mrpips.gov.pl
Wniosek i załączniki do wniosku składane za pomocą systemu teleinformatycznego opatruje się:
 bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo
 podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Jeżeli wnioskodawca nie może złożyć w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego
do potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie
o świadczenia wnioskodawca może złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.Odpowiedź

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, pod warunkiem, że osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji lub ukończyła 75 lat.

Odpowiedź

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym ustalanym na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. 2006, Nr 139, poz. 992 ze zm.)
Dodatek pielęgnacyjny przysługuje wyłącznie jako dodatek do emerytury lub renty i wynika z przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 153 poz. 1227 ze zm.) Osoba może otrzymywać tylko jedno z powyższych świadczeń:
• albo dodatek pielęgnacyjny (dotyczy osób otrzymujących rentę bądź emeryturę),
• albo zasiłek pielęgnacyjny (dotyczy osób nieuprawnionych do renty bądź emerytury).

Odpowiedź

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest:
• niepełnosprawnemu dziecku ( do 16 roku życia),
• osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym,
• osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, pod warunkiem, że niepełnosprawność (bez względu na jej stopień) powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
• osobie, która ukończyła 75 lat życia (bez żadnych innych warunków) nie jest uprawniona do emerytury lub renty, przy której wypłacany jest dodatek pielęgnacyjny.