logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków

Do 15 lutego 2020 roku można składać wnioski kierowane do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy( wnioski należy składać w pok. 4a w Ratuszu Kancelarii Ogólnej Urzędu ) o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Regulacja prawna zasad finansowania opieki nad zabytkami znajduje się w rozdziale 7 Ustawy z 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2067 ze zm.). Zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków zostały zawarte w Uchwale Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLVI/995/05 z 27 kwietnia 2005 roku. Zgodnie z ww. aktem prawa   dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, z terenu miasta Bydgoszczy.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych (rodzaj prac o dofinansowanie których można się ubiegać reguluje art. 77  Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).  Wniosek powinien zawierać: - imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą, - wskazanie zabytku, - udokumentowanie tytułu prawnego do zabytku nieruchomego, - kosztorys prac, z  uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, - kopię decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków, - określenie wysokości dotacji na prace,
o którą ubiega się wnioskodawca, - informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów, - informację o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na prowadzenie prac przy tym zabytku, - wykaz prac wykonanych na przedmiotowym zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie. Prace należy wykonać do końca bieżącego roku budżetowego.