logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków

Do 15 lutego 2021 roku można składać wnioski adresowane do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków( wnioski należy składać wyłącznie w ratuszu).

Regulacja prawna zasad finansowania opieki nad zabytkami znajduje się w rozdziale 7 Ustawy z 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 282 z późn. zm.).

Zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków zostały zawarte w Uchwale Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLVI/995/05 z 27 kwietnia 2005 roku.

Zgodnie z ww. aktem prawa   dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu,  ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,  z terenu miasta Bydgoszczy.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych (rodzaj prac, o dofinansowanie których można się ubiegać reguluje art. 77 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Wniosek powinien zawierać:

  • imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą
  • wskazanie zabytku
  • udokumentowanie tytułu prawnego do zabytku nieruchomego
  • kosztorys wstępny prac, z  uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia
  • kopię decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków
  • określenie wysokości dotacji na prace, o którą ubiega się wnioskodawca
  • informację o wnioskach  o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów
  • informację o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na prowadzenie prac przy tym zabytku
  • wykaz prac wykonanych na przedmiotowym zabytku w okresie ostatnich 5 lat z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie.