Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/
Dofinansowanie demontażu i odbioru azbestu ze środków WFOŚiGW 2018

W związku z możliwością pozyskania środków na finansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest z WFOŚiGW w Toruniu, przy udziale NFOŚiGW, informujemy, że do dnia 23 lutego 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie ww. zadań.

Dofinansowaniem objęte są wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie
i unieszkodliwianiu lub zabezpieczaniu odpadów zawierających azbest,  wynosi 70% - nie więcej niż 800,00 zł za 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów prowadzone będzie przez uprawnioną firmę wskazaną przez Dotującego.
O dofinansowanie można ubiegać się na zadania realizowane:
a) na obiektach których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
b) na obiektach budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego takich jak: placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania
i doskonalenia zawodowego, placówki artystyczne – ogniska artystyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom, zakłady kształcenia
i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych), inne obiekty użyteczności publicznej, w tym ośrodki ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i bezpieczeństwa publicznego.
Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 zł;

Wnioski o przyznanie dotacji można składać do dnia 23 lutego 2018 r.  w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju, ul. Grunwaldzka 9-15, budynek C, pok. 206.

Dodatkowe informacje ul. Grunwaldzka 9-15, budynek C, pok. 201 oraz pod nr tel. 52 58 59 270, 52 58 58 038.

Warunki dofinansowania przez WFOŚiGW przedsięwzięć związanych z realizacją programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy udziale środków NFOŚIGW opublikowane zostały
na stronie: http://www.wfosigw.torun.pl/strona-333-azbest_2018.html

Pliki do pobrania:
1. Wniosek
2. Oświadczenie dla użytkowników działek w ROD
3. Informacja o wyrobach zawierających azbest
4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania azbestu
5. Załącznik pomoc de minimis 
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00