Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków

Do 15 lutego 2018 roku można składać wnioski do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Regulacja prawna zasad finansowania opieki nad zabytkami znajduje się w rozdziale 7 Ustawy z 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017, poz. 1595). Zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków zostały zawarte w Uchwale Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLVI/995/05 z 27 kwietnia 2005 roku oraz uchwale Zgodnie z ww. aktem prawa dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, z terenu miasta Bydgoszczy. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych (rodzaj prac, o dofinansowanie których można się ubiegać reguluje art. 77 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Wniosek powinien zawierać: - imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą, - wskazanie zabytku, - udokumentowanie tytułu prawnego do zabytku nieruchomego, - kosztorys wstępny prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, - kopię decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków, - określenie wysokości dotacji na prace, o którą ubiega się wnioskodawca, - informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów, - informację o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na prowadzenie prac przy tym zabytku, - wykaz prac wykonanych na przedmiotowym zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie.

Wniosek o udzielenie dotacji do pobrania.



 
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00