logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Dotacja celowa dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Bydgoszczy (BZS.0143.9.2.2019)

Podstawa prawna

Dotacja na rok 2018/2019

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Uchwała nr LXI/1356/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku Dz.URZ.WOJ. KUJ-POM. z 2018r. poz. 3398), Zarządzenie nr 500/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz umowy o przyznanie dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Bydgoszczy.


Dotacja na rok 2019/2020

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Uchwała nr XI/193/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 maja 2019 roku Dz.URZ.WOJ. KUJ-POM. z 2019r. poz. 2668), Zarządzenie nr 470/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz umowy o przyznanie dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Bydgoszczy.

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Bydgoszczy.

Opłaty

Nie dotyczy.

Termin

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 61, pok. 5 i pok. 18, tel. 58-59-239, tel. 58-58-904.

Dodatkowe informacje

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące na terenie miasta Bydgoszczy żłobki lub kluby dziecięce i posiadające wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych mogą otrzymać dotację celową z budżetu Miasta Bydgoszczy na dziecko objęte opieką. Wysokość dotacji: - 400 zł miesięcznie na dziecko, zamieszkałe na terenie miasta Bydgoszczy, objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym; - 500 zł miesięcznie na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie miasta Bydgoszczy, objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie wniosku, a następnie podpisanie stosownej umowy. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy do 10 dnia każdego miesiąca składa w Biurze ds. Zdrowia i Polityki Społecznej UMB informację o liczbie dzieci zapisanych, według stanu na 1 dzień miesiąca, za który udzielana jest dotacja przypadająca na dany miesiąc. Dotacje przekazywane są w miesięcznych transzach.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. c, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest  Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1,
85-102 Bydgoszcz.

2.   W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować 
z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

3.   Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

4.   Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

5.   Nie podanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.

6.   Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7.   Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

8.   Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa
w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

9.   W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a) Dostępu do swoich danych osobowych.

b) Poprawiania swoich danych osobowych.

c) Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania 
w przypadku:

i. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.