logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Dotacja celowa dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Bydgoszczy (BZS.0143.10.2019)

Podstawa prawna

Dotacja na rok 2018/2019

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Uchwała nr LXI/1356/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku Dz.URZ.WOJ. KUJ-POM. z 2018r. poz. 3398), Zarządzenie nr 500/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz umowy o przyznanie dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Bydgoszczy.


Dotacja na rok 2019/2020

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Uchwała nr XI/193/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 maja 2019 roku Dz.URZ.WOJ. KUJ-POM. z 2019r. poz. 2668), Zarządzenie nr 470/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz umowy o przyznanie dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Bydgoszczy.

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Bydgoszczy.

Opłaty

Nie dotyczy.

Termin

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 61, pok. 5 i pok. 18, tel. 58-59-239, tel. 58-58-904.

Dodatkowe informacje

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące na terenie miasta Bydgoszczy żłobki lub kluby dziecięce i posiadające wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych mogą otrzymać dotację celową z budżetu Miasta Bydgoszczy na dziecko objęte opieką. Wysokość dotacji: - 400 zł miesięcznie na dziecko, zamieszkałe na terenie miasta Bydgoszczy, objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym; - 500 zł miesięcznie na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie miasta Bydgoszczy, objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie wniosku, a następnie podpisanie stosownej umowy. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy do 10 dnia każdego miesiąca składa w Biurze ds. Zdrowia i Polityki Społecznej UMB informację o liczbie dzieci zapisanych, według stanu na 1 dzień miesiąca, za który udzielana jest dotacja przypadająca na dany miesiąc. Dotacje przekazywane są w miesięcznych transzach.