logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (WSO.IV.0143.23.23.2020)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019r. poz. 2277), uchwała Nr LXII/1367/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Bydgoszczy, uchwała Nr LXII/1366/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Bydgoszczy maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów oraz maksymalnej liczby zezwoleń przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży.

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na okres do 2 dni. - zgodnie z załączonym wzorem (może być złożony na druku pobranym w Wydziale Spraw Obywatelskich),

2.mapka usytuowania miejsca sprzedaży napojów alkoholowych,

3.kserokopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży wraz z dowodem wpłaty za korzystanie z zezwolenia w danym roku kalendarzowym.

       

Punkt 3 nie dotyczy przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Bydgoszczy

Opłaty

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

 

Opłaty wnosi się na konto:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Księgowości

03 1240 6960 3905 1034 0000 0000

        Roczna opłata na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:

        - do 4,5 % alkoholu oraz piwa  wynosi     525zł., tj. 43,75zł.

        - powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyj. piwa)   wynosi     525zł., tj. 43,75zł.

        - powyżej 18% alkoholu   wynosi  2.100zł., tj.    175zł.

Termin

Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Referat Zezwoleń Alkoholowych w Wydziale Spraw Obywatelskich,
ul. Przyrzecze 13, 85-102 Bydgoszcz,
II piętro, pok. 214, 215
tel.: 52 5858256, 52 5858462,

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do SKO w Bydgoszczy za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Dodatkowe informacje

1.Zezwolnia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane
   przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
   jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.

2.Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania zezwolenia jednorazowego,
Prezydent Miasta uwzględnia wszystkie okoliczności sprawy.

3.Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje
tych napojów:

 1. do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,

 2. powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

 3. powyżej 18 % zawartości alkohol                                                                        Załącznik:                                                                                                                    Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ BYDGOSZCZ

Niniejszą informację otrzymali Państwo w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016r. L 119/1).

1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest - Prezydent Miasta Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz
Z administratorem możecie Państwo kontaktować się w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

 • przez e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

2. Inspektor ochrony danych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

 • przez e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe aby:

 • przeprowadzić postępowania w celu udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez organ zezwalający w Gminie Bydgoszcz,

 • przeprowadzić postępowania w zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń,

 • przeprowadzić weryfikację danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) oraz ustawy z dnia 26 października 1982r. w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277)

5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż do końca okresu wynikającego z kategorii archiwalnej (3 lata). Bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna data końca ważności zezwolenia. W przypadku wydania decyzji odmownej i wniesienia przez Państwa odwołania, a następnie skargi do sądu administracyjnego, bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna się wraz z zakończeniem postępowania sądowo-administracyjnego prawomocnym wyrokiem.

6. Odbiorcy Państwa danych osobowych
Państwa dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Nie będziemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

 • prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

 • prawo żądania ograniczenia Państwa danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.