logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Koncesjonowanie wydobywania kopalin ze złóż WZR-IV.0143.11.2.2018 (WZR-IV.1043.11.2.2018)

Podstawa prawna

art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny (załącznik do karty usługi WZR-IV.0143.11.2.2018), poza wymaganiami z zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, powinien zawierać:
 1. określenie prawa wnioskodawcy do terenu (przestrzeni), w ramach którego projektowana działalność ma być wykonywana, lub prawa, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca,
 2. określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności,
 3. określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem.
 4. określenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków;
 5. określenie sposobu przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko,
 6. określenie złoża kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
 7. określenie wielkości i sposobu zamierzonego wydobycia kopaliny,
 8. określenie stopnia zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących, współistniejących użytecznych pierwiastków śladowych z określeniem zasobów operatywnych i przewidywanych strat w zasobach;
 9. geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia,
 10. opis projektowanego położenia obszaru górniczego i terenu górniczego.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do wykorzystania dokumentacji geologicznej w celu ubiegania się o koncesję wraz z decyzją zatwierdzającą dokumentację geologiczną,
 2. dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia,
 3. dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów;
 4. informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne.
 5. sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2 oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
 6. mapę obszaru i terenu górniczego przedstawioną zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju w 10 egz.,
 7. zaświadczenie z banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący wnioskodawcy, określające wielkość środków finansowych oraz zdolność kredytową podmiotu,
 8. dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
 9. dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty

Za udzielenie koncesji opłata skarbowa wynosi 616 zł płatna na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy  Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Termin

W terminie 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Ochrony Wód, Powietrza i Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju, tel. 3288-050, 5858-050, ul. Grudziądzka 9-15,bud. C, pok. 211.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Prezydent Miasta Bydgoszczy jest właściwy do wydania koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha, przewidywanym rocznym wydobyciu na przekraczającym 20000 m3 i działalności prowadzonej bez użycia materiałów wybuchowych.