logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Koncesjonowanie wydobywania kopaliny ze złóż WZR-IV.0143.11.3.2021 (WZR-IV.0143.11.3.2021)

Podstawa prawna

 • art. 24 i 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.).
 • art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny (załącznik do karty usługi WZR-IV.0143.11.3.2021), poza wymaganiami z zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, powinien zawierać:

 • oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu,

 • dowód istnienia prawa wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność – aktualny wypis z rejestru gruntów, umowa dzierżawy,

 • określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności,

 • określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej (wraz z odpisami ww. dokumentów),

 • określenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków;

 • określenie sposobu przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko,

 • określenie złoża kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;

 • określenie wielkości i sposobu zamierzonego wydobycia kopaliny,

 • określenie stopnia zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących, współistniejących użytecznych pierwiastków śladowych z określeniem zasobów operatywnych i przewidywanych strat w zasobach;

 • opis projektowanego położenia obszaru górniczego i terenu górniczego (mapy obszaru terenu górniczego – 10 egzemplarzy).,

 • kopię decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej złoża (dowód przysługujący wnioskodawcy do wykorzystania informacji geologicznej),

 • projekt zagospodarowania złoża – 2 egzemplarze,

 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,

 • określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem.

 • informację o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (616zł),

 • pełnomocnictwo jeśli jest konieczne.

Opłaty

Za udzielenie koncesji opłata skarbowa wynosi 616 zł - płatne przelewem na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku:

                 52 12406960 3892 1000 0000 0000

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł, którą również należy wnieść na ww. konto.

Zapłacić można również:

 • w bezprowizyjnym wpłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. w budynku A przy ul.Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni),
 • w punkcie pobierania opłat skarbowych (Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16).

Termin

W terminie 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Pozwoleń i Ochrony Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 , bud. C, pok. 211, tel. 525858050.

Dokumenty można również dostarczyć korespondencyjnie na adres:

    Urząd Miasta Bydgoszczy

    Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska

    ul. Grudziądzka 9-15

    85-130 Bydgoszcz

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Prezydent Miasta Bydgoszczy jest właściwy do wydania koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha, przewidywanym rocznym wydobyciu na przekraczającym 20 000 m3 i działalności prowadzonej bez użycia materiałów wybuchowych.

 

Wniosek przedkłada do zatwierdzenia podmiot, który sfinansował wykonanie dokumentacji geologicznej złoża.