logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej # (WE.III.0143.2.14.2018)

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej
2. Załączniki:
a) pozytywna opinia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty o spełnianiu przez szkołę wymagań określonych w art. 14 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo Oświatowe;
b) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia, należy przedstawić opinię tego ministra;
c) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2016r.- Prawo Oświatowe.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Organizacji Oświaty w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy,
ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pok. 301, tel. 52 58-58-996, tel. 52 58-58-800.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje