logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Odroczenie terminu przewidzianego przepisami prawa podatkowego osobom fizycznym, osobom prawnym oraz fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnym/leśnym (WPL-III.0143.6.4.2019)

Podstawa prawna

1.            art. 207, art. 208, art. 155, art. 165a, art. 169 § 4, art. 181, art. 187, art. 122, art. 48 § 1 i § 2, art. 200, art. 220 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze. zm.),

2.            Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 708 ze. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,

3.            Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013),

4.            Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352/9 z 24.12.2013),

5.            Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 Nr 53, poz. 311 ze zm),

6.            Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 312 ze zm.),

7.            Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 461 ze zm.),

8.            Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j Dz. U. z 2020r., poz. 1546 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o odroczenie terminu przewidzianego przepisami prawa podatkowego w formie pisemnej dowolnej lub na druku dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy  może złożyć podatnik, który z określonych względów nie jest w stanie dochować danego terminu (np. terminu do złożenia deklaracji/informacji).

1.            Wniosek należy złożyć w formie pisemnej o odroczenie terminu wskazując rodzaj terminu, który ma zostać odroczony oraz datę, do której termin ten winien zostać odroczony

Powyższy wniosek winien zawierać:

a.            dane wnioskodawcy: pełną nazwę wnioskodawcy, NIP, wskazane jest także podanie nr telefonu (dla ułatwienia kontaktów), adres zamieszkania, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

b.            treść żądania,

c.            uzasadnienie wniosku poprzez wskazanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego,

d.            podpis wnioskodawcy lub osoby jej reprezentującej (zgodny z KRS), a w przypadku gdy w imieniu podatnika składa wniosek pełnomocnik – podpis pełnomocnika,

2.            dokumenty uzasadniające okoliczności, które uniemożliwiają dochowanie ustawowego terminu,

3.            dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o pomoc de minimis tj.:

·                     sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z  przepisami o rachunkowości, a w przypadku braku obowiązku sporządzania ww. sprawozdań – rozliczenia finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. księga przychodów i rozchodów, decyzje urzędu skarbowego w przypadku rozliczania się w formie karty podatkowej, PIT-36) z wyłączeniem wniosku o umorzenie,

·                     oświadczenie o wysokości uzyskanego przychodu bądź poniesionej straty z prowadzonej działalności gospodarczej wg stanu na dzień złożenia wniosku i w okresie 3 lat poprzedzających jego złożenie,

·                     informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (charakteru prowadzonej działalności – lokalny, międzynarodowy, miejsca prowadzenia działalności, odbiorców usług, wystąpienia powiązań z przedsiębiorcami zagranicznymi, wpływu udzielenia wnioskowanego wsparcia na konkurencję oraz wymianę handlową miedzy państwami członkowskimi UE),

·                     oświadczenie w zakresie określenia kategorii ratingu jak i poziomu zabezpieczeń z wyłączeniem wniosku o umorzenie (pod warunkiem, że ocena ratingowa dokonana została przez agencję ratingową lub bank w oparciu o aktualne dane dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa),

·                     wszystkie zaświadczenia o pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

·                     formularz ”informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” – według wzoru ustalonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku (Dz. U. z 2010r., Nr 53, poz. 311 ze zm.), dotyczącego m.in. wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,

 

4.            pełnomocnictwo/prokura do reprezentowania wnioskodawcy w przypadku działania przez przedstawiciela,

5.            inne dokumenty na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego,

 

 

Termin złożenia wniosku

 

Wniosek należy złożyć przed upływem terminu, który ma zostać odroczony, gdyż możliwe jest wyłącznie odroczenie terminu, a nie jego przywrócenie.

 

Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.) w wysokości 17,00zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa lub prokury należy dołączyć do dokumentu stwierdzającego udzielnie pełnomocnictwa lub prokury.

Opłatę za pełnomocnictwo można dokonywać w formie gotówkowej bez dodatkowych opłat w Banku Pekao S.A. lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszcz Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Termin

Organ podatkowy dąży do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty wpływu wniosku do organu podatkowego. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia stronę, podając przyczynę niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 139-140 ustawy Ordynacja podatkowa).

Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie zgodnie z art. 200 ustawy Ordynacja podatkowa siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Organ podatkowy może odstąpić od ww. zasady, gdy decyzja w całości uwzględnia żądanie strony.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Referat Kontroli i Orzecznictwa

ul. Jezuicka 8 - 10 pok.1 i 2

 

Dodatkowe informacje w zakresie odroczenia terminu przewidzianego przepisami prawa podatkowego można uzyskać pod numerem telefonu 52-58-58-255 , 58-58-257, 58-58-317

Tryb odwoławczy

Od decyzji podatnikowi służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Od postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Odwołania, zażalenia składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 6-14 85-102 Bydgoszcz.

Dodatkowe informacje

Strona ma prawo do czynnego udziału w postępowaniu podatkowym, do przeglądania akt, sporządzania notatek, kopii lub odpisów, żądania uwierzytelnionych odpisów lub kopii akt sprawy, do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego oraz przedłożenia dokumentów mających znaczenie dla sprawy.

 

UWAGA!
Od 1 stycznia 2016 r., w przypadku działania w imieniu podatnika osób upoważnionych, należy bezwzględnie stosować nowe wzory pełnomocnictw, określone przez ministra finansów. pełnomocnictwo szczególne, zgodnie z ordynacją podatkową, upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Niniejsze wzory można pobrać ze strony BIP tutejszego Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych  z zakładki KOMUNIKATY.