logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Opiniowanie wniosków dotyczących podatków stanowiących dochód gminy, a pobieranych przez Urzędy Skarbowe: od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowiz (WPL-III.0143.3.4.2019)

Podstawa prawna

Art. 18 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 38 ); art. 209 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ze. zm.).

Wymagane dokumenty

Inne niż złożone w urzędzie skarbowym, na żądanie organu zajmującego stanowisko w trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Opłaty

Za złożenie wniosku opłaty nie pobiera się.

Termin

  1. Organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia o zajęcie stanowiska.

     

  2. O każdym niezałatwieniu sprawy w terminie, organ podatkowy (opiniujący) zobowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Referat Kontroli i Orzecznictwa

ul. Jezuicka 8 - 10

85-102 Bydgoszcz

pokój nr 1 i 2 
(tel. 52 58-58-317)

(tel. 52 58-58-257)

(tel. 52 58-58-255)

Tryb odwoławczy

1.    Na postanowienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy opiniujące możliwość udzielenia wnioskowanej ulgi podatkowej nie służy zażalenie.

2.    Strona może zażalić się na przedmiotowe postanowienie dopiero w odwołaniu od decyzji wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Dodatkowe informacje

 

  1. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 38 ) w przypadku pobieranych przez urząd skarbowy podatków i opłat stanowiących w całości dochody jednostek samorządu  terytorialnego, naczelnik tego urzędu może umarzać, odraczać termin zapłaty lub rozkładać na raty należności oraz zwalniać płatnika z obowiązku pobrania bądź ograniczać pobór należności wyłącznie za zgodą przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

  2. Wniosek podatnika jest przekazywany za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego do Prezydenta Miasta Bydgoszczy, który w drodze postępowania wyjaśniającego ustala stan faktyczny szczegółowo analizując sytuację materialno - bytową  wnioskującego i na tej postawie wyraża bądź też odmawia wyrażenia zgody na przyznanie wnioskowanej przez stronę ulgi. Opinia w sprawie przyznania wnioskowanej ulgi podatkowej sporządzana jest w formie postanowienia i zostaje przesyłana zarówno do właściwego Urzędu Skarbowego jak i na adres wnioskodawcy. W oparciu o opinię Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego jako organ podatkowy prowadzący sprawę wydaje rozstrzygnięcie w formie decyzji.

UWAGA!

Od 1 stycznia 2016 r., w przypadku działania w imieniu podatnika osób upoważnionych, należy bezwzględnie stosować nowe wzory pełnomocnictw, określone przez ministra finansów. pełnomocnictwo szczególne, zgodnie z ordynacją podatkową, upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Niniejsze wzory można pobrać ze strony BIP tutejszego Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych  z zakładki KOMUNIKATY.