logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (WE.III.0143.4.33.2021)

Podstawa prawna

art. 9b ust.2 i 3 lub 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn.zm.) i § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 2200).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
2.   Załączniki:
a)    kopie dokumentów potwierdzających pełne kwalifikacje tj. zawodowe i pedagogiczne poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
b)    kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
c)    kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczona przez dyrektora za zgodność z oryginałem;
d)    kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczona przez dyrektora szkoły  za zgodność z oryginałem;
e)    zaświadczenie dyrektora szkoły.Opłaty

Nie pobiera się.

Termin

Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
-    do dnia 30 czerwca danego roku, otrzymają decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu w terminie do dnia 31 sierpnia  danego roku,
-    do dnia 31 października danego roku, otrzymają decyzje o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji i Sportu, Referat Organizacji Oświaty, ul. Grudziądzka 9-15; pok. 302, tel. 58-58-861; tel. 58-58-275.

Tryb odwoławczy

Od decyzji – aktu nadania  stopnia nauczyciela mianowanego  służy  stronie odwołanie do Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy, za pośrednictwem  Prezydenta Miasta Bydgoszczy,  w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje

Postępowanie egzaminacyjne zakończone jest wydaniem decyzji administracyjnej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.