logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego # (WE.III.0143.4.28.2018)

Podstawa prawna

art. 9b ust.2 i 3 lub 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) i § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Załączniki:
a) informacja dotycząca uwzględnienia w składzie komisji egzaminacyjnej przedstawiciela związku zawodowego lub informacja o rezygnacji z tego prawa;
b) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych;
c) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
d) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
e) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu;
f) zaświadczenie dyrektora szkoły, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574).

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin

Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
- do dnia 30 czerwca danego roku, otrzymają decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku,
- do dnia 31 października danego roku, otrzymają decyzje o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji i Sportu, Referat Organizacji Oświaty, ul. Grudziądzka 9-15; pok. 302, tel. (52) 58-58-864; tel. 58-58-861; tel. 58-58-275: tel. 58-58-800.

Tryb odwoławczy

Od decyzji – aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego służy stronie odwołanie do Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje

Postępowanie egzaminacyjne zakończone jest wydaniem decyzji administracyjnej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.