logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Pomoc materialna dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy (WSR-V.0143.1.4.2020)

Podstawa prawna

  -    ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oświaty (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1481 ze zm.) –  rozdział 8a „Pomoc materialna dla uczniów”.
  -    uchwała Nr XXXII/593/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Bydgoszczy.

     

Wymagane dokumenty

1.  Aktualne zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki przez ucznia.
2.  Zaświadczenie z zakładu pracy rodziców / opiekunów prawnych lub oświadczenie o wysokości dochodów    netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
3.  Zaświadczenie z Urzędu Pracy lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy rodziców / opiekunów prawnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z oznaczeniem posiadania prawa
lub bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości uzyskiwanych świadczeń dla bezrobotnych).
4.  Zaświadczenia lub oświadczenia o stypendiach otrzymywanych przez ucznia, którego dotyczy wniosek.
5. Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy względnie oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni.
6.   Kopia odpisu wyroku sądowego orzekającego o wysokości zasądzonych alimentów lub  oświadczenie
o wysokości otrzymywanych alimentów, względnie zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów.
7.   Decyzja ZUS o przyznaniu emerytury/renty lub  oświadczenie o wysokości otrzymywanego świadczenia.
8.  Oświadczenia    rodziców   lub   opiekunów   prawnych   o   pozostawaniu    bez   pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy).
9.  Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
10.  Zaświadczenie lub oświadczenie o źródle i wysokości utraconego dochodu.
11. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zaświadczenie na druku stanowiącym załącznik do wniosku).
12. W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego (np. wypis ze szpitala, akt zgonu).

UWAGA: W przypadku potwierdzenia przez Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej udzielenia świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, wnioskodawca nie musi składać zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów. Dotyczy to przypadków, w którym nie jest przekroczona obowiązująca kwota określona w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
Dodatkowe informacje dot. stypendiów zasiłków szkolnych:
1.   Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta BIP – (zakładka pomoc finansowa) oraz  w Wydziale Świadczeń  Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65 oraz w Fordonie ul. E. Gierczak 6.
2.   Wypełnione wnioski można składać w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65.
3. Na każde dziecko ubiegające się o stypendium szkolne należy złożyć odrębny wniosek
wraz z kompletem dokumentów.
4.   Stypendium przyznaje się na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy  w danym roku szkolnym. Stypendium szkolne wypłacane jest na zasadzie refundacji poniesionych kosztów do kwoty podanej w decyzji.
5.   Osoby rozliczające wydatki na abonament internetowy w ramach przyznanego stypendium szkolnego  nie mogą odliczać ich od podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z czym winny złożyć stosowne oświadczenie.
6.  Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
7.   Wypłata stypendium nastąpi po uprzednim okazaniu: 
a)   oryginałów faktur, rachunków wystawionych na rodzica, opiekuna prawnego / pełnoletniego ucznia lub paragonów, uwzględniających wyłącznie artykuły  szkolne wymienione  w katalogu stanowiącym załącznik nr 2 do w/w uchwały,  potwierdzonych przez szkołę do której uczęszcza uczeń,
b)  stosownego oświadczenia o poniesionych kosztach (np. wycieczki, zajęcia pozalekcyjne),
które potwierdza szkoła,
c)   aktualnego zaświadczenia ze szkoły o kontynuowaniu nauki przez ucznia.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin

W ciągu miesiąca. W sprawach skomplikowanych – w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Wydziale Świadczeń Rodzinnych,
ul. Wojska Polskiego 65 , parter, 58-56-605, 58-56-623, 58-56-721, kierownik referatu - 58-56-707
Godziny urzędowania: pn., śr., czw. 8.00-16.00; wt. 8.00-18.00; pt. 8.00-14.00.

Tryb odwoławczy

Odwołanie można wnosić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dodatkowe informacje

1.   Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta BIP – (zakładka pomoc finansowa) oraz  w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65 oraz w Fordonie ul. E. Gierczak 6.
2. Wypełnione wnioski można składać w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65 w terminie od 1 sierpnia do 15 września danego roku szkolnego.
3. Na każde dziecko ubiegające się o stypendium szkolne należy złożyć odrębny wniosek wraz z kompletem dokumentów.
4.   Stypendium przyznaje się na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy  w danym roku szkolnym. Stypendium szkolne wypłacane jest na zasadzie refundacji poniesionych kosztów do kwoty podanej w decyzji.
5.   Osoby rozliczające wydatki na abonament internetowy w ramach przyznanego stypendium szkolnego  nie mogą odliczać ich od podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z czym winny złożyć stosowne oświadczenie.
6.  Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
7.   Wypłata stypendium nastąpi po uprzednim okazaniu:
       a)   oryginałów faktur, rachunków wystawionych na rodzica, opiekuna prawnego / pełnoletniego   ucznia lub paragonów, uwzględniających wyłącznie artykuły  szkolne wymienione  w katalogu stanowiącym załącznik nr 2 do w/w uchwały,  potwierdzonych przez szkołę do której uczęszcza uczeń,
b)  stosownego oświadczenia o poniesionych kosztach (np. wycieczki, zajęcia pozalekcyjne),
które potwierdza szkoła,
c)      aktualnego zaświadczenia ze szkoły o kontynuowaniu nauki przez ucznia.