logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Pozwolenie zintegrowane WZR-III.0143.3.2.2018 (WZR-III.0143.3.2.2018)

Podstawa prawna

art. 181 ust. 1 pkt. 1, art. 183 ust. 1, art. 184  ust. 2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. Nr 799 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek (załącznik do karty usługi WZR-III.0143.3.2.2018) o wydanie pozwolenia zintegrowanego (2 egzemplarze) zawierający:
1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3. informację o tytule prawnym do instalacji;
4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
5. ocenę stanu technicznego instalacji;
6. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
11. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączenia instalacji,
12. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
13. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
14. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;
15. zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
16. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań;
17. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
18. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
19. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
20. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a Poś;
21. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien również zawierać informacje, dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, o:
1. oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
2. istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
3. prognozowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym oddziaływaniu na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 Poś ,  a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami,
4. proponowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzone do wód lub do ziemi,
5. proponowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki o których mowa w art. 202 ust. 6 Poś,
6.  proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust.  Poś,
7. spełnieniu wymagań najlepszej dostępnej techniki.
8. uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadku o którym mowa w art. 204 ust. 2 Poś,
9. opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją
10. w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje, wykorzystanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodują ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu:
a) raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych         tymi substancjami, zawierający:
? informację na temat działalności prowadzonej na terenie zakładu,
? informację na temat działalności prowadzonej na terenie zakładu w przeszłości, o ile takie informacje są dostępne,
? nazwy substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu,
?  informacje na temat stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu substancjami powodującymi ryzyko, stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu, w tym wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1 a Poś.
b) opis stosowanych sposobów zapobiegania emisją do gleby, ziemi i wód gruntowych,
c) propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej

  • zapis wniosku w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,

  • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,

  • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,

  • kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego  ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z kopią załączników, o ile taka decyzja była wymagana. albo kopię tej decyzji, jeżeli został wydana dla instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych.

  • kopię programu zapobiegania awariom, o których mowa w art. 251, lub kopię raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253 Poś, jeżeli były opracowane
  • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, w przypadku instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego innych niż wymienione w art. 135 ust. 1 Poś, dla których pozwolenie na budowę zostało wydane przed dniem 1 października 2001 r., a których użytkowanie rozpoczęło się nie później niż do dnia 30 czerwca 2003 r., jeżeli, pomimo zastosowania najlepszych dostępnych technik, nie mogą być dotrzymane poziomy hałasu poza terenem zakładu.

Opłaty

1. opłata rejestracyjna obliczona na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 września  2014 r. (Dz. U. z  2014 r. poz. 1183) i wniesiona na wyodrębniony rachunek bankowy:
BGK III O/Warszawa 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
2. opłata skarbowa
? 2 011 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
? 506 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
? 506 zł – pozostałe.
3. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Termin

Jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub instalację po istotnej zmianie wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Polityki Środowiskowej w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, bud. C, pok. 212 tel.: 32-88-632, 58-58-632.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Dodatkowe informacje

Jeżeli powyższy wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu następujących wymogów:
1. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń.
2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii.
3. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw.
4. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów.
5. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji.
6. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej.

Obowiązek informacyjny


Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  art. 6 ust.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: 
Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl
lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych,
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z art. 183 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.).
4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy, tj. przez okres 20 lat.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a. Dostępu do swoich danych osobowych.
b. Poprawiania swoich danych osobowych.
c. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:
? zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
? potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. postęp naukowo-techniczny.