logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Przyjęcie zawiadomienia o zgromadzeniu-karta usługi (WSO-VI.0143.21.15.2019)

Podstawa prawna

art. 7 ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach ( Dz. U. z  2019 r., poz. 631).

Wymagane dokumenty

zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – formularz do pobrania (Organizator zawiadamia Prezydenta Miasta Bydgoszczy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia  w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż 6 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.).

Opłaty

Nie pobiera się.

 

Termin

Organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 14 ustawy Prawo o zgromadzeniach Prezydent Miasta Bydgoszczy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli:

1)     jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;

2)   odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13;

3)   zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie, o których mowa w art. 26a.

 

Prezydent Miasta Bydgoszczy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowana datą zgromadzenia. Organ udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu w BIP. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy.

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Spraw Społecznych

II piętro, pok. 211

ul. Przyrzecze 13

85-102 Bydgoszcz

tel./fax.: 52 58-58-357

wso@um.bydgoszcz.pl

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia w postępowaniu nieprocesowym niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania.

 

Dodatkowe informacje

1. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

2.   Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.

3.   W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.

4.  Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123).

5.  Rejestracja wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia następuje z uwzględnieniem daty, godziny oraz minuty wniesienia zawiadomienia, które decydują o kolejności wniesienia tego zawiadomienia.

6.     Jeżeli wniesiono zawiadomienia o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które maja zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m pomiędzy zgromadzeniami i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień. Zgromadzeniom, o których mowa w art. 26 a, przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu zorganizowania zgromadzenia. Organ gminy niezwłocznie wzywa telefonicznie i za pomocą środków komunikacji elektronicznej do zmiany miejsca lub czasu zgromadzeń organizatorów, którym nie przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu.

7.   Organ gminy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu.

8.   Zgromadzeniem publicznym kieruje przewodniczący. Przewodniczącym zgromadzenia jest:

1) organizator zgromadzenia będący osobą fizyczną, chyba że inna osoba fizyczna wyrazi  pisemną zgodę na przejęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia;

2) osoba działająca w imieniu organizatora zgromadzenia, która wyrazi pisemną zgodę na przejęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku gdy organizatorem jest osoba prawna lub inna organizacja.

9.  W trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, w tym identyfikatora, w który wyposaża go organ gminy.

 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Przetwarzanie danych osobowych w Referacie Spraw Społecznych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, RODO                   

 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

 

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85–102 Bydgoszcz

2.      W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e–mail:

iod@um.bydgoszcz.pl

lub pisemnie na adres:

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85–102 Bydgoszcz

3.      Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo
o zgromadzeniach (t. j . Dz. U. z 2019 r. poz. 631) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z dnia 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

4.   Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, tj. przyjęcia zawiadomienia o zgromadzeniu na terenie Bydgoszczy oraz realizacji zadań wskazanych w ustawie Prawo o zgromadzeniach.

5.      Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości rozpoznania sprawy.

6.      Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7.      Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

8.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane w archiwum zakładowym przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy,
 tj. przez 5 lat.

9.      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

1)     dostępu do swoich danych osobowych;

2)     poprawiania swoich danych osobowych;

3)     wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:

a)      zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania;

b)    potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4)     wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.