logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń (WSO.IV.0143.29.8.2020)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2277)

Wymagane dokumenty

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Opłaty

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku kalendarzowym, obliczana jest na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, sporządzonego z podziałem na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych:

 1. do 4,5% alkoholu oraz na piwo
  jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekracza 37500zł - opłata wynosi 525zł;
  jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekracza 37500zł - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartościsprzedaży;

 2. powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa
  jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzenim nie przekracza 37500zł - opłata wynosi 525zł;
  jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekracza 37500zł - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży;

 3. powyżej 18% alkoholu
  jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekracza 77000zł - opłata wynosi 2100zł;
  jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekracza 77000zł - opłata stanowi 2,7% ogólnej wartościsprzedaży;

Opłatę należy przelać na konto 03 1240 6960 3905 1034 0000 0000

 

 podając w tytule przelewu: nazwę przedsiębiorcy, adres punktu sprzedaży oraz dopisek -  opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Termin

brak

Jednostka odpowiedzialna

Referat Zezwoleń Alkoholowych w Wydziale Spraw Obywatelskich,
ul. Przyrzecze 13, 85-102 Bydgoszcz,
II piętro, pok. 214, 215
tel.: 52 5858256, 52 5858462

Tryb odwoławczy

brak

Dodatkowe informacje

Złożenie dokumentów:

Oświadczenia o wartości sprzedaży za rok ubiegły (wraz z pełnomocnictwami oraz ewentualnymi dodatkowymi opłatami skarbowymi)

można składać  korespondencją tradycyjną na adres:

ul. Przyrzecze 13

85-102 Bydgoszcz

z dopiskiem: Wydział Spraw Obywatelskich

-Referat Zezwoleń Alkoholowych

lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

 

W celu otrzymania potwierdzenia dot. złożonego oświadczenia można kontaktować się telefonicznie pod numerami : 52 58 58 256, 58 58 462, 58 58 227

 1. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia br., pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

 2. Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

 3. Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały rok kalendarzowy - mogą wnosić opłatę jednorazowo do 31 stycznia lub w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku.

 4. Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu danego roku - wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia danego roku, w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 5. W przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku złożenia oświadczenia
  i dokonania opłaty w określonej wysokości, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie  nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od daty wydania decyzji
  o wygaśnięciu  zezwolenia.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ BYDGOSZCZ

Niniejszą informację otrzymali Państwo w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016r. L 119/1).

1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest - Prezydent Miasta Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz
Z administratorem możecie Państwo kontaktować się w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

 • przez e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

2. Inspektor ochrony danych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

 • przez e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe aby:

 • przeprowadzić postępowania w celu udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez organ zezwalający w Gminie Bydgoszcz,

 • przeprowadzić postępowania w zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń,

 • przeprowadzić weryfikację danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) oraz ustawy z dnia 26 października 1982r. w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277)

5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż do końca okresu wynikającego z kategorii archiwalnej (3 lata). Bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna data końca ważności zezwolenia. W przypadku wydania decyzji odmownej i wniesienia przez Państwa odwołania, a następnie skargi do sądu administracyjnego, bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna się wraz z zakończeniem postępowania sądowo-administracyjnego prawomocnym wyrokiem.

6. Odbiorcy Państwa danych osobowych
Państwa dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Nie będziemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

 • prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

 • prawo żądania ograniczenia Państwa danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.