logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Przyjmowanie zgłoszeń na wykonanie robót budowlanych (WAB.II.0143-2/15)

Podstawa prawna

art. 30 ust. 1, art. 80 ust..1 pkt 1, art.81 ust. 1 pkt 2, art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

1. wniosek w sprawie zgłoszenia z określonym rodzajem , zakresem i sposobem wykonania robót oraz terminem ich rozpoczęcia;
2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
3. w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami;
4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli jest ona wymagana;
5. w przypadku gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Opłaty

Opłata należna przy składaniu wniosku.
1. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu
- 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej- nie więcej niż 539 zł.
2. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:
1) o długości powyżej 1 kilometra- 2143 zł
2) o długości do 1 kilometra – 105 zł
- od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu
3. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu- 50% stawki określonej w pkt. 1.
4. Decyzja o przeniesieniu na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a oraz ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu- 90 złotych.
5. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł.
Podstawę prawną stanowi art. 4, cz. I ust. 9a- 9c, ust. 11a oraz cz. IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).
Opłatę skarbową można uiścić
1. na rachunek bankowy o numerze:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
2. w punkcie poboru opłaty skarbowej: Jacek Dudziak Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16, 85-130 Bydgoszcz,
3. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku A Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni.

Termin

Do robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia organ nie wniesie w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Podstawę prawną stanowi art. 30 ust. 5 oraz ust. 5b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).

Jednostka odpowiedzialna

Referat Architektury w Wydziale  Administracji  Budowlanej, ul.  Grudziądzka  9-15, II piętro, pok. 214, 214A, 221A, 224, 225,  tel: 52-32-88-179, 52-32-88-186, 52-32-88-292, 52-32-88-476, 52-32-88-696, 52-32-88-848, 52-32-88-359, 52-32-88-982, 52-32-88-283 

Tryb odwoławczy

Od przyjętego zgłoszenia nie przysługuje odwołanie.
W przypadku wyrażenia sprzeciwu w drodze decyzji, odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

brak