logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Przyznanie ulgi od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (WMG-IV.0143.2.7.2016)

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 74.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),

Wymagane dokumenty

1. Oświadczenie o dochodach za rok poprzedzający rok płatności.

2. Dokumenty potwierdzające wykazane dochody.

Opłaty

Wniosek  nie podlega opłacie skarbowej.

Termin

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Gospodarki  Gruntami  w Wydziale Mienia  i Geodezji  Urzędu  Miasta Bydgoszczy,
ul.Grudziądzka 9-15 ,85-130 Bydgoszcz,
pok. nr 1, pok. nr 4, pok. nr 11.

Tryb odwoławczy

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.

Dodatkowe informacje

Niniejszy  tryb  postępowania  dotyczy udzielenia  ulgi od opłaty rocznej osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny  nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jeżeli nieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkaniowe, właściwy organ na wniosek strony udziela 50% bonifikaty od opłaty rocznej. Obowiązują dokumenty potwierdzające wykazane dochody za rok poprzedzający rok płatności: PIT z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie z ZUS (emeryci, renciści), zaświadczenie o wysokości zasiłku z Urzędu Pracy. 

Wniosek o uzyskanie 50% ulgi od opłaty rocznej wraz z uzyskanymi dochodami brutto za rokpoprzedzający rok, za który opłata ma być wnoszona składa się każdego roku.