logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Punkt przechowywania rzeczy znalezionych (WSO.IV.0143.34.7.2018)

Podstawa prawna

Ustawa o rzeczach znalezionych z dnia 20 lutego 2015r. (Dz. U. z 2015, poz. 397)

Wymagane dokumenty

Do przyjęcia rzeczy do Punktu Przechowywania Rzeczy Znalezionych wymagane jest:
- osobiste stawiennictwo osoby, która znalazła rzecz (dokument),
- sporządzenie protokołu przyjęcia rzeczy (dokumentu) w którym zawarte jest:
- złożenie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy (dokumentu),
- zgłoszenie żądania znaleźnego,
- informacja o nabyciu własności w przypadku upływu terminu do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną,
- wydanie znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęciu rzeczy w którym wskazuje się imię, nazwisko i adres zamieszkania znalazcy oraz dokładnie określa się rzecz, czas i miejsce znalezienia rzeczy oraz żądanie znaleźnego.

Opłaty

brak

Termin

Niezwłocznie

Jednostka odpowiedzialna

Punkt przechowywania rzeczy znalezionych, w Wydziale Spraw Obywatelskich
ul. Jezuicka 6A
85-102 Bydgoszcz
parter, pok. 2A
tel.: 52 5858087
e-mail: znalezione@um.bydgoszcz.pl

Tryb odwoławczy

brak

Dodatkowe informacje

Zakres działania Punktu Przechowywania Rzeczy Znalezionych:
 • przyjmowanie rzeczy znalezionych,
 • prowadzenie ewidencji i przechowywanie znalezionych rzeczy,
 • poszukiwanie właścicieli przechowywanych rzeczy,
 • wydawanie przechowywanych przedmiotów osobie do tego uprawnionej,
 • przyjmowanie dokumentów (dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy itd.),
 • przekazywanie dokumentów do jednostek , które je wydały, po upływie okresu ich przechowywania,
 • prowadzenie postępowania związanego z likwidacją rzeczy znalezionych po upływie okresu ich przechowywania.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ BYDGOSZCZ

Niniejszą informację otrzymali Państwo w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016r. L 119/1).

1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz
Z administratorem możecie Państwo kontaktować się w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

 • przez e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

2. Inspektor ochrony danych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

 • przez e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe aby:

 • przeprowadzić postępowania w celu odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowania rzeczy znalezionych,

 • przeprowadzić postępowania w zakresie poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru.

4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015r. poz. 397).

5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej niż do końca okresu wynikającego z kategorii archiwalnej (5 lat). Bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna wydanie rzeczy bądź przekazanie rzeczy na własność gminy. W przypadku wydania decyzji odmownej i wniesienia przez Ciebie odwołania, a następnie skargi do sądu administracyjnego, bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna się wraz z zakończeniem postępowania sądowo-administracyjnego prawomocnym wyrokiem.

6. Odbiorcy Państwa danych osobowych
Państwa dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Nie będziemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

 • prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

 • prawo żądania ograniczenia Państwa danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wykaz rzeczy znalezionych