logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb (WGK-I.0143.4.1.2019)

Podstawa prawna

Art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1476 t.j.) i § 18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018r. poz. 2003 t.j.) oraz art.18, ust.3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2128).

Wymagane dokumenty

1.     Do zarejestrowania - wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb - załącznik nr 1 do karty usługi nr WGK-I.0143.4.1.2019.

2.     Do wyrejestrowania - wniosek o wyrejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb - załącznik nr 2 do karty usługi nr WGK-I.0143.4.1.2019.

Opłaty

1.  Zarejestrowanie - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru wynosi 17 zł, płatna z chwilą złożenia wniosku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

2.  Wyrejestrowanie - bez opłat.

Termin

W ciągu 7 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansowo - Administracyjny w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 4a, tel.: 52 32 88 118, 52 58 58 118

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje

  1. Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji
  2. Rejestracji sprzętu pływającego na wniosek jego posiadacza dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu.
  3. Wykreślenie sprzętu pływającego z rejestru następuje na wniosek jego posiadacza.

RODO

Informuje się, że administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy jest Prezydent Miasta Bydgoszczy. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy pod adresem

https://bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/wydzial_gospodarki_komunalnej/komunikaty/Obowi_zek_informacyjny___RODO.aspx#0

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 4a w Bydgoszczy.