logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych w drodze przetargu (WMG-II.0143.2.5.2019)

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm. )

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek.
2. Mapa geodezyjna z zaznaczeniem wnioskowanej nieruchomości.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin

Łączny termin postępowania wynosi około 9 miesięcy.  Odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.

Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilno-prawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.


 

Jednostka odpowiedzialna

Referat Obrotu Nieruchomościami w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15.

Kierownik Referatu: Danuta Wawerka tel. 52 58-59-180, 52 58-58-233 

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się .

Dodatkowe informacje

Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych bądź z urzędu. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek /opinii urbanistycznej, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz Administracji Domów Miejskich/, sprawdzeniu księgi wieczystej i w przypadku konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości. Zgodę na sprzedaż nieruchomości wyraża Rada Miasta Bydgoszczy podejmując stosowną uchwałę  bądź Prezydent Miasta Bydgoszczy w formie zarządzenia, zgodnie z zasadami przewidzianymi w uchwale Rady Miasta z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 14, poz. 172 z 2006 r.).

Następnie dokonywana jest wycena nieruchomości, na podstawie której Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Wykazy nieruchomoś ci wywieszane są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 (budynek Ratusza) oraz Wydziału Mienia i Geodezji przy ul. Grudziądzkiej 9-15. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz. U. z 2017 r. poz. 2278/. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Z materiałami dotyczącymi zbywanej nieruchomości zapoznać się można w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta, ul. Grudziądzka 9-15, jak również uzyskać tam można wszelkich informacji związanych z przetargiem.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium a także pełnomocnictwo notarialne sporządzone przez firmę bądź osobę fizyczną, którą reprezentuje. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.