logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Stypendia sportowe dla zawodników, którzy nie mieli możliwości wzięcia udziału w zawodach z powodu ich odwołania w roku 2020 z uwagi na obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii (WE-VII.0143.5.1.2020)

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2020 r. poz. 1133).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
  4. Uchwała nr LII/1086/17 Rady Miasta Bydgoszczy z 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 5138).
  5. Uchwała nr LXVI/1403/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 poz. 5003).
  6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119.1).
  7. Uchwała nr XXXI/728/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyznawania na 2021 rok stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w 2019 r., a nie mieli możliwości wzięcia udziału w zawodach z powodu ich odwołania w roku 2020 z uwagi na obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 poz. 5980).

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz wniosku o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika wraz z obowiązkiem informacyjnym w związku z przetwarzaniem danych osobowych niezbędnych do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI/728/20 Rady Miasta Bydgoszczy).

Do wniosku należy dołączyć:

1) wydruk komunikatu z zawodów potwierdzający osiągnięty w 2019 roku wynik sportowy przez zawodnika
i liczbę startujących zawodników, osad, załóg lub drużyn, który musi być poświadczony za zgodnością
z oryginałem wraz z podpisem wnioskodawcy;

2) dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy w 2019 roku wystawiony odpowiednio przez polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski lub Polski Związek Sportu Niesłyszących;

3) kserokopię licencji zawodniczej na 2021 rok wystawioną przez polski związek sportowy potwierdzoną za zgodnością z oryginałem;

4) zaświadczenie z polskiego związku sportowego potwierdzające objęcie zawodnika szkoleniem centralnym w 2020 roku;

5) dokument potwierdzający odwołanie w 2020 roku zawodów sportowych z uwagi na obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a tym samym brak możliwości uczestniczenia przez zawodnika w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i Igrzysk Głuchych, wystawiony odpowiednio przez polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, Polski Związek Sportu Niesłyszących.

6) Kserokopię dowodu wpłaty opłaty skarbowej za stypendium sportowe.

7) Oświadczenie do celów ubezpieczeniowych ZUS i podatkowych do stypendium sportowego
    stanowi załącznik nr 4 do Karty Usługi.

Sposób dostarczenia dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1. Złożyć bezpośrednio w sekretariacie merytorycznego wydziału w godzinach jego pracy (Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, 85 - 130 Bydgoszcz, pokój 306,
w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 8.00 – 16.00, wtorek 8.00 – 18.00, piątek
8.00 – 14.00).

2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

Opłaty

Za wydanie decyzji administracyjnej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 4, art. 6 ust 1 pkt 1 i ust. 2, art. 8 ust. 1 i 3 i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o opłacie skarbowej. Kwotę tę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy na adres:

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Bydgoszczy

ul. Jezuicka 6-14

85-102 Bydgoszcz

nr konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

wpisując tytuł wpłaty: „opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej” a kserokopię dowodu wpłaty dołączyć do wniosku.

W przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej wnioskodawca będzie wezwany w trybie art. 261 § 1 i 2 k.p.a. do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni, pod rygorem zwrotu wniosku lub zaniechania czynności przez Urząd Miasta.

Termin

Wydanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie następuje w terminie miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku. W sytuacji szczególnie skomplikowanej termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy. Dokument zostanie przekazany pocztą tradycyjną na adres zawodnika lub opiekuna prawnego, który złożył wniosek.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, pokój nr 326, telefon 52 58-59-469, 52 58-58-136, 52 58-58-137.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 - za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie /art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 KPA/. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego /art.127 a § 1 i 2 KPA/.

Dodatkowe informacje

Załączniki:
1. Uchwała nr LII/1086/17 Rady Miasta Bydgoszczy z 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

2. Uchwała nr LXVI/1403/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

3. Uchwała nr XXXI/728/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyznawania na 2021 rok stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w 2019 r., a nie mieli możliwości wzięcia udziału w zawodach z powodu
ich odwołania w roku 2020 z uwagi na obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 poz. 5980).

4. Oświadczenie do celów ubezpieczeniowych ZUS i podatkowych do stypendium sportowego.