logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, w opłacie skarbowej (WPL-III.0143.4.4.2019)

Podstawa prawna

1.    Art. 207, art. 208, art. 122, art. 155, art. 165a, art. 169 § 4, art. 181, art. 187, art. 189, art. 67a, art. 57, art. 200, art. 220, art. 259, art. 226 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze. zm.),

2.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1546 ze zm.).

Wymagane dokumenty

Ubiegając się o ulgę podatkową należy złożyć:

 

 

 1. Wniosek o udzielenie ulgi podatkowej sporządzony w formie pisemnej dowolnej, w którym wnioskodawca szczegółowo uzasadni okoliczności przemawiające za przyznaniem wnioskowanej ulgi, a tym samym wypełni ustawowo nałożony warunek zaistnienia przesłanek ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. W przypadku wnioskowania o przyznanie ratalnej spłaty podatku / zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami za zwłokę wniosek powinien zawierać określenie liczby wnioskowanych rat oraz terminu płatności tych rat  oraz szczegółowe określenie źródła finansowania w przypadku uzyskania wnioskowanej ulgi.  
 2. Wypełniony druk „oświadczenie o stanie majątkowym podatnika”

 

 1. Kopie zaświadczeń o wszystkich dochodach osiąganych przez podatnika i osoby pozostające z wnioskującym we wspólnym gospodarstwie domowym:

·         zaświadczenia o wynagrodzeniu netto, kserokopia decyzji przyznającej emeryturę lub rentę, kserokopia umowy najmu, dzierżawy nieruchomości, dotacje ze środków unijnych itp.

 1. oświadczenie o  wysokości opłat w związku z miesięcznym utrzymaniem mieszkania (prąd, gaz, woda, czynsz, opał, TV itp. – ksero rachunków nie starszych niż z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień składania wniosku),
 2. ewentualne zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy, jako bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy wraz z dokumentacją potwierdzającą pobieranie / brak pobierania zasiłku,
 3. posiadane zaświadczenia potwierdzające udzielenie pomocy przez inne instytucje państwowe (np. MOPS itp.)
 4. kopie rocznych zeznań podatkowych składanych do Urzędu Skarbowego przez Wnioskodawcę i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie za ostatnie 3 lata,
 5. oświadczenie wnioskodawcy o ilości osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
 6. ewentualne oświadczenie o chorobie lub wypadku losowym powodującym brak możliwości wywiązania się z powstałych zaległości podatkowych. Okoliczności te muszą być podparte wiarygodnymi dokumentami lekarskimi (wypisy ze szpitala, zaświadczenia od lekarzy specjalistów, orzeczenia komisji lekarskich, kopie rachunków na leki),
 7. kopie rachunków, dowodów zapłaty potwierdzających wydatki ponoszone na naukę,
 8. kopie umów zaciągniętego kredytu bankowego (kopie umów o spłacie kredytów bankowych lub oświadczeń o zaleganiu),
 9. informację o nr identyfikacji podatkowej PESEL
 10. oświadczenie zawierające uprawdopodobnienie źródła sfinansowania ulgi podatkowej                       w przedmiocie rozłożenia zaległości podatkowej na raty.
 11. udokumentowanie wydatków ponoszonych na inne cele aniżeli te wskazane w pkt. 4 (np. ubezpieczenie samochodu, mieszkania, alimentów, itp.),
 12. kserokopie dowodów rejestracyjnych posiadanych środków transportowych

Opłaty

1.    Za złożenie wniosku opłat nie pobiera się.

2.    Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa zgodnie z art. 1 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa należy dołączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Przedmiotową opłatę można uiścić w formie gotówkowej bez dodatkowych opłat w Banku Pekao S.A. lub bezgotówkowo tj. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych:  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Termin

Wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie spomplikowancyh nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty wpływu wniosku do organu podatkowego. O każdym niezałatwieniu sprawy w terminie, organ podatkowy zobowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 139-140 Ordynacja podatkowa). Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie zgodnie z art. 200 ustawy Ordynacja podatkowa siedmiodniowy termin do wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Organ podatkowy może odstąpić od ww. zasady, gdy decyzja w całości uwzględnia żądanie strony.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Referat Kontroli i Orzecznictwa

ul. Jezuicka 8 -10

85-102 Bydgoszcz

pokój nr 2 (tel. 52 58-58-317)

Tryb odwoławczy

 

1.    Od decyzji podatnikowi służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

2.    Od postanowień o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego oraz pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 1. Odwołania, zażalenia składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy na  adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz

Dodatkowe informacje

 

1.            Wszczęcie postępowania podatkowego następuje w dacie złożenia wniosku przez podatnika ubiegającego się o ulgę uznaniową.

2.            Złożenie wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych nie wstrzymuje egzekucji w zakresie egzekwowania należności będącej przedmiotem wniosku. Dotyczy to przypadku, w którym postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte przed złożeniem do urzędu wniosku o ulgę w spłacie, jak i po jego złożeniu, ale jeszcze przed wydaniem pozytywnej decyzji. Postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu dopiero w sytuacji, kiedy organ podatkowy wyda decyzję o udzieleniu wnioskowanej ulgi w spłacie, co wynika z art. 56 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.

3.            Organ podatkowy może udzielić pomocy w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

4.            Organ podatkowy przed wydaniem decyzji analizuje materiał dowodowy:

·                     bada kompletność wniosku pod względem formalnym i ewentualnie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku,

·                     przeprowadza postępowanie dowodowo-wyjaśniające (wzywa do złożenia niezbędnych w sprawie dowodów, dokumentów, informacji, oświadczeń oraz wyjaśnień, zbiera inne dane, w tym także będące w posiadaniu organu podatkowego),

·                     bada zgodność wnioskowanej ulgi z zasadami udzielania pomocy publicznej,

·                     ocenia zebrany materiał dowodowy,

·                     wyznacza wnioskodawcy – w formie pisemnego postanowienia – 7 dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie materiału dowodowego.

5.            W razie niedotrzymania terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji (art. 259 § 1 pkt. 1 i 2 Ordynacji podatkowej):

a.                  o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – w całości,

b.                  o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej - w części dotyczącej raty niezapłaconej.

6.            Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty powoduje zgodnie z dyspozycją art. 57 Ordynacji podatkowe naliczenie opłaty prolongacyjnej.

7.            Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) organ podatkowy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym ww. mowa nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

 

 

 

 

UWAGA!

Od 1 stycznia 2016 r., w przypadku działania w imieniu podatnika osób upoważnionych, należy bezwzględnie stosować nowe wzory pełnomocnictw, określone przez ministra finansów. pełnomocnictwo szczególne, zgodnie z ordynacją podatkową, upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Niniejsze wzory można pobrać ze strony BIP tutejszego Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych  z zakładki KOMUNIKATY.