logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Udzielenie ulgi uznaniowej w spłacie kosztów egzekucyjnych (WW.0143.3.2.2020)

Podstawa prawna

art. 64 f ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1427 ze zm.).

Wymagane dokumenty

Udokumentowany wniosek o rozłożenie kosztów egzekucyjnym na raty; wniosek powinien zawierać: oznaczenie stron, wskazanie kwoty zaległości, propozycję ilości rat oraz uzasadnienie wraz z przywołaniem okoliczności wskazujących na ważny interes zobowiązanego (wnioskodawcy) i załączeniem dowodów potwierdzających te okoliczności.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin

Niezwłocznie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego do 30 dni od złożenia wniosku
z wyjątkiem przypadku, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana: nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
Do terminu rozpatrywania sprawy nie wlicza się dni, w których wniosek był uzupełniony przez stronę.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Egzekucji Administracyjnej w Wydziale Windykacji, ul. Jezuicka 4-16, pokój 108, tel. 52 58-58-670.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie w sprawie rozłożenia na raty spłaty kosztów egzekucyjnych przysługuje zobowiązanemu zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Dodatkowe informacje

.