logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Udzielenie ulgi uznaniowej w spłacie mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską w Bydgoszczy (WW.0143.4.1.2014)

Podstawa prawna

art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.).

Wymagane dokumenty

Udokumentowany wniosek (druk do pobrania) o rozłożenie mandatu na raty; wniosek powinien zawierać oznaczenie stron, określenie należności pieniężnej której dotyczy (seria i nr mandatu, z dnia, kwota), propozycję ilości rat oraz uzasadnienie wraz z przywołaniem okoliczności powodujących brak możliwości jednorazowej zapłaty należności i załączeniem dowodów potwierdzających sytuację finansową.

Opłaty

Opłata skarbowa w kwocie 10,00 zł. płatna na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Termin

Niezwłocznie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego do 30 dni od złożenia wniosku z wyjątkiem przypadku, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana: nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
Do terminu rozpatrywania sprawy nie wlicza się dni, w których wniosek był uzupełniony przez stronę.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Egzekucji Administracyjnej w Wydziale Windykacji, ul. Jezuicka 4-16, pokój 114a, tel. 52 58-58-718.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje

.