logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgłaszanie zmian, zawiadomienie o zrzeczeniu się zezwolenia (WUK-I.0143.9.23.2019)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

Wymagane dokumenty

 1. Udzielenie zezwolenia

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zawierający następujące dane :

  - oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

  - adres siedziby przedsiębiorcy, w której znajdują się dokumenty księgowe i akta pracowników w tym dokumentacja związana z pracą kierowców,

  - informację o wpisie do CEIDG albo nr w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

  - numer identyfikacji podatkowej ( NIP),

  - określenie rodzaju transportu drogowego,

  - określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego,

  - imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem oraz określenie podstawy wykonywania obowiązków,

  - określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Załączniki

 

 1. oświadczenie dotyczące osoby zarządzającej transportem drogowym (wzór – załącznik 1),
 2. kopia certyfikatu kompetencji zawodowych,
 3. oświadczenie dotyczące zdolności finansowej (wzór – załącznik nr 2),
 4. dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej,
 5. oświadczenie dotyczące dysponowania i adresu bazy eksploatacyjnej (wzór – załącznik 3),
 6. oświadczenie dotyczące spełniania wymogów ustawowych przez kierowców (wzór – załącznik 4),
 7. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorcy i zarządzającego transportem drogowym,
 8. oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenie przedsiębiorcy i zarządzającego transportem drogowym o niekaralności za poważne naruszenie (wzór – załącznik 7),
 9. w przypadku wyznaczenia zarządzającego transportem, który nie ma rzeczywistego związku
  z przedsiębiorstwem oświadczenie, że wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą (wzór – załącznik 8),
 10. w dniu odbioru zezwolenia należy przedłożyć wykaz pojazdów samochodowych (wzór – załącznik 9),
 11. dowód uiszczenia opłaty administracyjnej.

 

 1. Zgłoszenie zmiany

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dokonanie zmiany w posiadanym zezwoleniu,

 2. dokumenty potwierdzające zakres zmian.

   

 1. Zrzeczenie się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

 

Wymagane dokumenty:

 1. zawiadomienie o zrzeczeniu się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zawierające:

  - oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

  - datę zaprzestania wykonywania transportu drogowego.

Załączniki:

 1. zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (licencja na wykonywanie transportu drogowego),

 2. wszystkie wypisy z zezwolenia.

Termin

Termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Nadzoru Komunikacyjnego w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok.105, tel. 58-58-818.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji wspólnotowej wydawanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. (www.gitd.gov.pl).