logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgłaszanie zmian, zawiadomienie o zrzeczeniu się zezwolenia (WUK-I.0143.9.22.2017)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

Wymagane dokumenty

  1. Udzielenie zezwolenia

Wymagane dokumenty:

1.   wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zawierający następujące dane :

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

- adres siedziby przedsiębiorcy, w której znajdują się dokumenty księgowe i akta pracowników w tym dokumentacja związana z pracą kierowców,

- informację o wpisie do CEIDG albo nr w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

- numer identyfikacji podatkowej ( NIP),

- określenie rodzaju transportu drogowego,

- określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego,

- imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem oraz określenie podstawy wykonywania obowiązków,

- określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Załączniki

1.   oświadczenie osoby zarządzającej transportem ( wzór – załącznik nr 6),

2.   kopia certyfikatu kompetencji zawodowych,

3.   dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganej sytuacji finansowej,

4.   oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz z podaniem adresu bazy ( wzór – załącznik nr 7),

5.   oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających ustawowe wymagania         ( wzór – załącznik nr 3),

6.   oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej o niekaralności ( wzór – załącznik nr 8) i zaświadczenie o niekaralności z krajowego rejestru karnego,

7.   oświadczenie osoby zarządzającej transportem  o niekaralności ( wzór – załącznik nr 8) i zaświadczenie o niekaralności z krajowego rejestru karnego,

8.   dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

9.   oświadczenie, że wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, w przypadku wyznaczenia zarządzającego transportem, który nie ma rzeczywistego związku z przedsiębiorstwem (wzór – załącznik nr 9),

10.  wykaz pojazdów samochodowych (wzór- załącznik nr 4) – po uzyskaniu zezwolenia.

  1. Zgłoszenie zmiany

Wymagane dokumenty:

1.   wniosek o dokonanie zmiany w posiadanym zezwoleniu,

2.   dokumenty potwierdzające zakres zmian.

 

  1. Zrzeczenie się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wymagane dokumenty:

1.   zawiadomienie o zrzeczeniu się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zawierające:

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

- datę zaprzestania wykonywania transportu drogowego.

Załączniki:

1.   zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (licencja na wykonywanie transportu drogowego),

2.   wszystkie wypisy z zezwolenia (wypisy z licencji).

Termin

Termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Nadzoru Komunikacyjnego w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok.105, tel. 58-58-818.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji wspólnotowej. Licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Organem właściwym do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadku ubiegania się o licencję wspólnotowa jest Główny Inspektor Transportu Drogowego (www.gitd.gov.pl).