logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Ustalenie warunków zabudowy (WAB.I.0143-1/15)

Podstawa prawna

Art. 53 ust. 3 – 4 oraz art. 54 w zw. z art. 64 ust. 1; art. 59 ust.1, art. 60 ust.1 i ust. 4, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 104, art. 107 § 1 – 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty


• wniosek o ustalenie warunków zabudowy, który powinien zawierać:

   1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub,
       w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu
       geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który
       ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych
       również w skali 1:2000;

   2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:

       a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania
           ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby
           również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

       b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy
            i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów
            budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie
            opisowej i graficznej,

       c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące
           jej wpływ na środowisko;

   3) w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:

       a) docelową rzędną składowiska odpadów,

       b) roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,

       c) sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,

       d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego;

• dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli jest ona wymagana;

• w przypadku gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Opłaty


Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy wynosi 598 zł.

Zwolnione od opłaty skarbowej jest wydanie decyzji na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy – załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – Część I kolumna 4 ust. 8.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury, wynosi 17 zł.

Podstawę prawną stanowi ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – Część I kolumna 3 ust. 8 oraz część IV kolumna 3.

Opłatę skarbową można uiścić:

1. na rachunek bankowy o numerze: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000;

2. w punkcie poboru opłaty skarbowej: Jacek Dudziak Biuro Ubezpieczeniowe ul. Grudziądzka 16,
85 – 130 Bydgoszcz;

3. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy
ul. Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy portierni;

4. w Punkcie Obsługi Bankowej Banku Pekao S.A. przy ul. Jezuickiej 8 – 10 w Bydgoszczy.

Termin

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do ww. terminów nie wlicza się: terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu – zgodnie z art. 35 § 1, § 3 i § 5 K.p.a.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Administracji Budowlanej – Referat Zagospodarowania Przestrzennego ul. Grudziądzka 9 – 15 ,
II piętro, 85 – 130 Bydgoszcz; tel. 52 58 58 406 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

brak