logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi (WGK-III.0143.7.6.2020)

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi - załącznik do karty usługi WGK-III.0143.7.6.2020.

Kopia dokumentu potwierdzającego przynależność do organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt - dotyczy sytuacji, gdy wnioskodawcą jest przedstawiciel takiej organizacji.

Opłaty

Nie dotyczy.

Termin

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. Organ administracji publicznej, przed wydaniem decyzji, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Zieleni i Ochrony Przyrody w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 4a, pok. nr 8, tel 52 58 58 465.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Bydgoszczy w terminie 3 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Dodatkowe informacje

RODO w załączniku