logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nie posiadaniu nieruchomości na terenie Miasta Bydgoszczy (WMG-I.0143.2.12.2018)

Podstawa prawna

Art. 218 §1. Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r . (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Wymagane dokumenty

-

Opłaty

Zgodnie z częścią II pkt.21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U . z 2016 r. poz. 1827) zaświadczenie podlega opłacie w wysokości 17 zł i zapłata w/w kwoty winna nastąpić na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy:

Bank PKO S.A., numer konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć do wniosku dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.

Termin

Do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,

ul. Grudziądzka 9-15,pok. nr 2 , tel. 52 58 58 413

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 219 Kodeksu postepowania administracyjnego odmowa wydania zaświadczenia następuje na drodze postanowienia, na które zainteresowanej stronie służy zażalenie

Dodatkowe informacje

-