logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydanie zaświadczenia w sprawie objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (WGK-V.0143.1.2.2019)

Podstawa prawna

1. ustawa z dnia 14 czerwca  1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),
2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.),
3. ustawa z dnia 28 września 1991 r o lasach  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129)               

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie objęcia  nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą  zadania z zakresu gospodarki leśnej - załącznik do karty usługi nr WGK-V.0143.1.2.2019.
2. Dowód dokonania opłaty skarbowej  za wydanie zaświadczenia.
3. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo  poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dowód wniesienia opłaty za pełnomocnictwo.

Opłaty

Opłata skarbowa za:

- wydanie zaświadczenia  - 17,00 zł 

- za pełnomocnictwo - 17,00 zł

płatne na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Termin

 7 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Komunalny w Wydziale Gospodarki Komunalnej  Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 4a, pok. 12 tel.: 52 58 58 290, 52 58 58 394

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje

RODO

Informuje się, że administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy jest Prezydent Miasta Bydgoszczy. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy pod adresem

https://bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/wydzial_gospodarki_komunalnej/komunikaty/Obowi_zek_informacyjny___RODO.aspx#0

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 4a w Bydgoszczy.