logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działaności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich cześci (WGK.III.0143.9.6.2020)

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2010) oraz Uchwały nr VII/36/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2011 r., Nr 85, poz. 626)

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - załącznik do karty usługi WGK.III.0143.9.6.2020.
  2. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. W oświadczeniu należy zawrzeć klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia" - art. 8 ust. 1a i 1b ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach.
  3. Dokument poświadczający tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona wnioskowana działalność – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę.
  4. Pozwolenie na użytkowanie obiektów lub pozwolenie na budowę zgodnie z wnioskowanym zakresem działalności - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę.
  5. Informacja o miejscu i stosowanej technologii (dotyczy podmiotu ubiegającego sięo zezwolenie na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części).
  6. Opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii lub/i Powiatowego Inspektora Sanitarnego o urządzeniach, instalacjach, obiektach i innych środkach technicznych służących do prowadzenia działalności.
  7. Oświadczenie o posiadanych środkach technicznych służących do prowadzenia działalności.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydane zezwolenie w wysokości 616,00 zł, płatna na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Termin

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zezwolenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

 

Jednostka odpowiedzialna

Referat Zieleni i Ochrony Przyrody w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 4a, pok. nr 8,  tel. 52 58 58 465.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Dodatkowe informacje

Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 

Wnioskodawca, po uzyskania zezwolenia zobowiązany jest w szczególności przestrzegać podczas realizacji działalności:

  1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
  2. Uchwały Nr VII/36/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

RODO w załączeniu