logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki przymusowej wpisanej w toku postępowania egzekucyjnego (WW.0143.1.1.2019)

Podstawa prawna

art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t. j. Dz. U. z 2019., poz. 2204), art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044)

Wymagane dokumenty

Wniosek (druk do pobrania) o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki ze wskazaniem numeru księgi wieczystej (KW) oraz dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł (od każdego egzemplarza) płatna na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy:
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Windykacji ul. Jezuicka 4-16;

- Referat Windykacji Należności Miasta, pokój 117 tel. 52 58-59-195 (w części dotyczącej zahipotekowanych należności cywilnoprawnych),

- Referat Egzekucji Administracyjnej, pokój 108 tel. 52 58-58-670 (w części dotyczącej zahipotekowanych należności przez organ egzekucyjny).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje

-