logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania na rzecz innego podmiotu (WAB.II.0143-7/15)

Podstawa prawna

art. 40, art. 80 ust.1 pkt 1, art. 81. ust. 1 pkt 2, art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), art. 104 oraz art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.).

Wymagane dokumenty

1. wniosek o przeniesienie decyzji;
2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
3. zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana na przeniesienie decyzji;
4. kopia Dziennika Budowy – dotyczy decyzji starszych niż 3 lata, w celu wykazania, iż decyzja nie wygasła;
5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli jest ona wymagana;
6. w przypadku gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo          poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Opłaty

Opłata skarbowa należna przy składaniu wniosku.

Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji wynosi 90 zł
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Podstawę prawną stanowi art. 4, część I ust. 11 oraz część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 powyższej ustawy nie podlega opłacie skarbowej wydanie zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Opłatę skarbową można uiścić
1. na rachunek bankowy o numerze:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
2. w punkcie poboru opłaty skarbowej: Jacek Dudziak Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16, 85-130 Bydgoszcz,
3. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku A Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni.

Termin

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.- zgodnie z art. 35 § 1, §3 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).

Jednostka odpowiedzialna

Referat Architektury w Wydziale  Administracji  Budowlanej, ul.  Grudziądzka  9-15, II piętro, pok. 214, 214A, 221A, 224, 225,  tel: 52-32-88-179, 52-32-88-186, 52-32-88-292, 52-32-88-476, 52-32-88-696, 52-32-88-848, 52-32-88-359, 52-32-88-982, 52-32-88-283 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

brak