logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydawanie decyzji udzielającej pozwolenia na rozbiórkę (WAB.II.0143-5/15)

Podstawa prawna

art. 28, art. 33 ust. 1 i 4, art.34 ust. 4, art. 36, art. 80 ust.1 pkt 1, art. 81. ust. 1 pkt 2, art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), art. 104 oraz art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.).

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę;
2. zgoda właściciela obiektu;
3. szkic usytuowania obiektu budowlanego,
4. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
5. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
6. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi,
6. w zależności od potrzeb projekt rozbiórki obiektu,
7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli jest ona wymagana;
8. w przypadku gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Opłaty

Opłata skarbowa za pozwolenie na rozbiórkę obiektu wynosi 36 zł.
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Podstawę prawną stanowi art. 4 oraz część III ust. 11 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).
Opłatę skarbową można uiścić
1. na rachunek bankowy o numerze:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
2. w punkcie poboru opłaty skarbowej: Jacek Dudziak Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16, 85-130 Bydgoszcz,
3. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku A Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni.

 

Termin

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.- zgodnie z art. 35 § 1, §3 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
Ponadto, zgodnie z art. 35 ust. 6, 6a i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.)- w przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. Przepisu ust.6 nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania na środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Do terminu, o którym mowa w ust.6, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Architektury w Wydziale  Administracji  Budowlanej, ul.  Grudziądzka  9-15, II piętro, pok. 214, 214A, 221A, 224, 225,  tel: 52-32-88-179, 52-32-88-186, 52-32-88-292, 52-32-88-476, 52-32-88-696, 52-32-88-848, 52-32-88-359, 52-32-88-982, 52-32-88-283 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał  decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia  decyzji stronie.

 

Dodatkowe informacje

brak