logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydawanie decyzji udzielającej pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania (WAB.II.0143-4/15)

Podstawa prawna

art. 28, art.34 ust. 4, art. 71 ust. 2 oraz ust. 6 pkt 1, art. 80 ust.1 pkt 1, art. 81. ust. 1 pkt 2, art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), art. 104 oraz art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.).

Wymagane dokumenty

1. cztery egzemplarze projektu budowlanego, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami  wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o którym mowa w art.12 ust.7 ustawy Prawo budowlane aktualnym na dzień opracowania projektu,
2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
3. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli jest ona wymagana;
5. w przypadku gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych:
1) których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub
2) których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach,
należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra.
 

Opłaty

Opłata (należna przy składaniu wniosku) wynosi 50% stawek podstawowych dotyczących pozwolenia na budowę, tj.:
-         budynku  przeznaczonego  na prowadzenie działalności gospodarczej  innej niż rolnicza i leśna za każdy m2  powierzchni użytkowej  - 0,5 zł nie  więcej niż 269,5 zł
-    .    budynku służącemu celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 7,0 zł
-         innego budynku – 24,0 zł
-         budowli związanych z produkcją rolną – 56,0 zł
-         studni oraz urządzeń  do usuwania nieczystości  stałych i ścieków  - 10,0 zł
-         sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości powyżej 1 km , z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 1071,5 zł
-         sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 km – 52,5 zł
-         urządzeń budowlanych  związanych z obiektem budowlanym – 45,5 zł
-         innych budowli – 77,5 zł.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Podstawę prawną stanowi art. 4, oraz cz. III ust. 9, pkt 1 i 2 oraz część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 powyższej ustawy nie podlega opłacie skarbowej wydanie zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Opłatę skarbową można uiścić
1. na rachunek bankowy o numerze:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
2. w punkcie poboru opłaty skarbowej: Jacek Dudziak Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16, 85-130 Bydgoszcz,
3. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku A Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni.

Termin

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.- zgodnie z art. 35 § 1, §3 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).
Ponadto, zgodnie z art. 35 ust. 6, 6a i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) - w przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. Przepisu ust.6 nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania na środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Do terminu, o którym mowa w ust.6, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Architektury w Wydziale  Administracji  Budowlanej, ul.  Grudziądzka  9-15,II piętro,
pok. 214, 214A, 221A, 224, 225,  tel: 052-32-88-179, 052-32-88-186, 052-32-88-292, 052-32-88-476, 052-32-88-696, 052-32-88-848, 052-32-88-359, 052-32-88-982, 052-32-88-283 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

brak