logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydawanie decyzji zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielającej pozwolenia na budowę (WAB.II.0143-1/15)

Podstawa prawna

Art. 28, art. 33 ust. 1, art.34 ust. 4, art. 36, art. 80 ust.1 pkt 1, art. 81. ust. 1 pkt 2, art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w zw. z art. 104 oraz art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 

Wymagane dokumenty

1. wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę;
2. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
4. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli jest ona wymagana;
6. w przypadku gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 

Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych:
1) których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub
2) których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach,
należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra.

Opłaty


Opłata skarbowa należna jest przy składaniu wniosku i dla budowy nowego obiektu budowlanego wynosi:

- budynek przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna: za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1 zł, nie więcej niż 539 zł,

- budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł,

- inny budynek – 48 zł,

- studnia oraz urządzenia do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł,

- budowle związane z produkcją rolną – 112 zł,

- sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne oraz drogi o długości powyżej 1 km, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143 zł,

- sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne oraz drogi o długości do 1 km – 105 zł,

- inne budowle – 155 zł,

- urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – 91 zł.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych wynosi 50% stawek podstawowych wymienionych według wykazu jak wyżej.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Podstawę prawną stanowi ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – Część III kolumna 3 ust. 9 oraz część IV kolumna 3.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 powyższej ustawy nie podlega opłacie skarbowej wydanie pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Opłatę skarbową można uiścić:

1. na rachunek bankowy o numerze: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat

    52 1240 6960 3892 1000 0000 0000;

2. w punkcie poboru opłaty skarbowej: Jacek Dudziak Biuro Ubezpieczeniowe ul. Grudziądzka 16,

    85 – 130 Bydgoszcz;

3. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy

    ul. Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy portierni;

4. w Punkcie Obsługi Bankowej Banku Pekao S.A. przy ul. Jezuickiej 8 – 10 w Bydgoszczy.

Termin

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.- zgodnie z art. 35 § 1, § 3 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Ponadto, zgodnie z art. 35 ust. 6, 6a i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - w przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. Przepisu ust.6 nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania na środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Do terminu, o którym mowa w ust.6, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Administracji Budowlanej – Referat Architektury ul. Grudziądzka 9 – 15 , II piętro, 85 – 130 Bydgoszcz; tel.: (52) 58 58 848; (52) 58 58 186; (52) 58 58 359; (52) 58 58 179; (52) 58 58 492; (52) 58 58 982; (52) 58 58 476; (52) 58 58 424; (52) 58 58 923; (52) 58 58 696; (52) 58 58 959; (52) 58 58 292

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

brak