logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego (WGK-I.0143.3.1.2019)

Podstawa prawna

Art. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476 t.j.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2003 t.j.).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej - załącznik nr 1 do karty usługi nr WGK-I.0143.3.1.2019.
  2. Wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego - załącznik nr 2 do karty usługi nr WGK-I.0143.3.1.2019.
  3. Zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu ochrony i połowu ryb.
  4. Aktualne zdjęcie (wymiary: 3cm x 4cm).
  5. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, jeżeli wniosek o wydanie karty wędkarskiej składa osoba małoletnia. 

Opłaty

Opłata za wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego wynosi 10 zł, płatna z chwilą złożenia wniosku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr konta 33 1240 6452 1111 0010 4788 0697.

Termin

W ciągu 7 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansowo - Administracyjny w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 4a, tel.: 52 32 88 118, 52 58 58 118.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje

RODO

Informuje się, że administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy jest Prezydent Miasta Bydgoszczy. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy pod adresem

https://bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/wydzial_gospodarki_komunalnej/komunikaty/Obowi_zek_informacyjny___RODO.aspx#0

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 4a w Bydgoszczy.