logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydawanie oświadczenia o spłacie należności z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w systemie ratalnym (WMG-V.0143.2.8.2016)

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001r. Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.)

3. Uchwała nr LIX/1149/05 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszcz oraz zbywania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami oraz Uchwała nr XXIV/483/12 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 28 marca 2012r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszcz oraz zbywania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami

Wymagane dokumenty

1. Wniosek.

2. Kopia odpisu z księgi wieczystej (lokalowej) lub zawiadomienia Sadu Rejonowego o założeniu ww. księgi wieczystej.

Opłaty

Wniosek nie podlegaopłacieskarbowej.

Termin

1 miesiąc.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Lokali i Wspólnot Mieszkaniowych w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,

ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pok. 219, tel. 52 58 58 417

Tryb odwoławczy

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.

Dodatkowe informacje