logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie z innego państwa zwłok lub szczątków ludzkich zza granicy w celu ich pochwania (WGK-V.0143.1.1.2020)

Podstawa prawna

Art. 10 i art. 14 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu  zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912), § 2 - 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866), art. 104, art. 107 i ewentualnie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

1.    Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich zza granicy w celu ich pochowania - załącznik do karty usługi WGK-V.0143.1.1.2020.

2.     Załączniki do wniosku:

a) akt zgonu lub inny dokument urzędoy stwierdzający zgon wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego,

b) w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej, wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,

c)  jeżeli wnioskodawcą jest pełnomocnik osoby posiadającej prawo pochowania zwłok, szczątków powstałych ze spopielenia zwłok oraz szczątków ludzkich, w takim przypadku wymagane jest załączenie pełnomocnictwa do występowania w imieniu osoby uprawnionej do wszelkich czynności związanych ze sprowadzeniem,

d) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii do sprowadzenia zwłok lub szczątków zmarłego,

 

Opłaty

Opłata skarbowa:

a) wydanie decyzji – nie podlega opłacie skarbowej (część III, pkt 44 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),

b) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa do sprowadzenia zwłok, szczątków powstałych ze spopielenia zwłok oraz szczątków ludzkich – opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy Bank Pekao S.A.:52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Do przelewu zagranicznego:  

Kod SWIFT Bank Pekao SA: PKOP PL PW, IBAN Bank Pekao SA: PL + pełny numer rachunku.

Termin

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty wpływu kompletnego wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Komunalny w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, sekretariat Wydziału tel. (0048)52-58-58-394, ul. Jezuicka 4a, pok. 9. fax. (0048)52-58-58-111, email: wgk@um.bydgoszcz.pl.

Tryb odwoławczy

Odwołanie  wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydaje decyzję. Z dniem upływu terminu do odwołania lub doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.

Dodatkowe informacje

1. W przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej, wymienionej w wykazie ustalonym przez Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych w przypadku, których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz.U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1742), zezwolenie na przewóz zwłok nie może być udzielone przed upływem 2 lat od dnia zgonu. Wyjątki od tej zasady mogą być czynione przez ministra właściwego do spraw zdrowia, który może uprawnienia te przekazać wojewódzkim inspektorom sanitarnym.

2.  Wydanie niniejszego zezwolenia warunkuje udzielenie zezwolenia przez właściwy Polski Urząd Konsularny.

 

RODO w załączeniu