logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza WZR-IV.0143.5.2.2018 (WZR-IV.0143.5.2.2018)

Podstawa prawna

art. 181 ust. 1 pkt. 2, art. 183 ust. 1, art. 184, art. 220 i art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2018r., poz. 799, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek (załącznik do karty usługi WZR-IV.0143.5.2.2018) o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zawierający:

 1.  oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b ustawy Prawo ochrony środowiska,
 3. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 4. informację o tytule prawnym do instalacji;
 5. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 6. ocenę stanu technicznego instalacji;
 7. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 8. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 9. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 10. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 11. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia; informacje powinny zawierać wielkość emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której ustalone są standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy;
 12. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
 13. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
 14. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
 15. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;
 16. zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
 17. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań;
 18. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji; informacje powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów;
 19. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 20. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 21. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 22. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie;
 23. czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;
 24. określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;
 25. opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z późn. zm.);
 26. określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;
 27. aktualny stan jakości powietrza;
 28. określenie warunków meteorologicznych;
 29. wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem referencyjnych metodyk modelowania, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników,
 30. w przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, zawiera dodatkowo informacje o:
  • sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności),
  • numerze REGON prowadzącego instalację,
  • nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW,
  • rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne,
  • rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska są zróżnicowane standardy emisyjne,
  • obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych,
  • dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.,
  • przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

  Jeżeli wniosek, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu następujących wymogów:

  1. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,
  2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,
  3. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
  4. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,
  5. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,
  6. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,
  7. postęp naukowo-techniczny.

  Do wniosku należy dołączyć:

  1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
  2. streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym,
  3. oświadczenie celem ustalenia wysokości opłaty skarbowej,
  4. pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby,
  5. dowód wniesienia opłaty skarbowej,
  6. w przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:
   • z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,
   • z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku
  7. oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wynosi 2.011 zł; w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców wynosi 506 zł; od pozostałych pozwoleń opłata skarbowa wynosi 506 zł.
 2. Opłata płatna na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.
 3. Opłata skarbowa jest wymagana z chwilą złożenia wniosku.

Termin

 1. W ciągu miesiąca.
 2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Ochrony Wód, Powietrza i Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15,bud. C, pok. 210 tel.:  52 32-88-308, 52 58-58-308

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:
 1. Na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza, wyznaczonym w ocenie poziomów substancji w powietrzu, o której mowa w art. 89 poś, przeprowadzonej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, wydanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza substancji, dla której standard jakości powietrza został przekroczony, z nowo budowanej instalacji lub zmienianej w sposób istotny, jest możliwe, jeżeli zostanie zapewniona odpowiednia redukcja ilości tej substancji wprowadzanej do powietrza z innych instalacji usytuowanych na obszarze gminy, w której planowana jest budowa nowej instalacji lub dokonanie istotnej zmiany instalacji.W tym przypadku wydanie pozwolenia, wymaga przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego, o którym mowa w art. 227-229 poś.
 2. Stronami postępowania o wydanie pozwolenia są prowadzący instalację oraz, jeżeli w związku z eksploatacją instalacji utworzono obszar ograniczonego użytkowania, władający powierzchnią ziemi na tym obszarze.
 3. Organ właściwy do wydania pozwolenia odmówi jego wydania, jeżeli:
  • nie są spełnione wymagania, o których mowa w art. 141 ust. 2, art. 143 i art. 204 ust. 1 poś,
  • eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych,
  • eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów jakości środowiska;
  • wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z programami działań, o których mowa w art. 17, 91 ust. 1 i art. 119 ust. 1 poś,
  • wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia w przypadkach, o których mowa w art. 194 ust. 1 i art. 195 ust. 1 pkt 1 poś, a nie minęły jeszcze 2 lata od dnia, gdy decyzja w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia stała się ostateczna;
  • eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu.
 4. Pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Obowiązek informacyjny
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz
 2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z art. 183 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.).
 4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
 5. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
 6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
 8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy, tj. przez okres 20 lat.
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
  • Dostępu do swoich danych osobowych.
  • Poprawiania swoich danych osobowych.
  • Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
  - zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, - potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 10. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.