logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydawanie uzgodnień planowanej inwestycji pod względem ochrony zieleni (WGK-III.0143.2.1.2020)

Podstawa prawna

art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r., poz. 55).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o uzgodnienie planowanej inwestycji pod względem ochrony zieleni - załącznik   nr 1 do karty usługi WGK-III.0143.2.1.2020.
  2. Mapa przedstawiająca zamierzenie inwestycyjne obrazująca kolizję z zielenią istniejącą    (2 egzemplarze).

  3. Inwentaryzacja zieleni istniejącej.

Opłaty

  1. Za złożenie wniosku wraz z załącznikami nie pobiera się opłaty.
  2. Za wydane uzgodnienie nie pobiera się opłaty.

  3. Opłata skarbowa:                                                                                                        

-  za udzielone pełnomocnictwo opłata w wysokości 17,00 zł, płatna na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Termin

  1. W ciągu miesiąca.

  2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Zieleni i Ochrony Przyrody w Wydziale Gospodarki Komunalnej ul. Jezuicka 4a, pok. nr 7 tel. 58-58-873, pok. nr 8 tel. 58-58-669, pok. nr 13 tel. 58-58-032.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy