logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (WAB.I.0143-3/15)

Podstawa prawna

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zm.)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie wyrysu i wypisu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, który winien zawierać:
-         dokładne określenie adresu nieruchomości
-         numer ewidencyjny nieruchomości
-         numer obrębu
-         numer Księgi wieczystej
lub
-         dokładne określenie adresu nieruchomości
-         kopię mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami nieruchomości
2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
3. w przypadku gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

 

Opłaty

Opłaty skarbowe wynoszą:
a) od wypisu:
do 5 stron – 30 zł;
powyżej 5 stron – 50 zł;
b) od wyrysu:

za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł;
nie więcej niż – 200 zł.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Podstawę prawną stanowi art. 4, część I ust. 51 oraz część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).
Opłatę skarbową można uiścić:
1. na rachunek bankowy o numerze:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
2. w punkcie poboru opłaty skarbowej: Jacek Dudziak Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16, 85-130 Bydgoszcz;
3. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku A Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni.

Termin

Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy winien być wydany bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Administracji Budowlanej
tel. 52-32-88-406; 52-32-88-405; 52-32-88-716;
ul. Grudziądzka 9-15 , II piętro, pokój 207, 208, 226.

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

 

Dodatkowe informacje

W przypadku wpłacenia kwoty mniejszej niż wymagana, zostanie wysłane wezwanie do uiszczenia kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wymaganą a wpłaconą.