logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami (WUK-III.0143.8.18.2017)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowaniaadministracyjnego

Wymagane dokumenty

A. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia,
2. Do wglądu:
- dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem miejsca zamieszkania i numerem ewidencyjnym PESEL,
- paszport lub karta pobytu w przypadku obcokrajowca,

3. Dokument upoważniający w przypadku załatwiania spraw przez osoby trzecie,

Termin

Do 7 dni od daty złożenia wniosku. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Praw Jazdy w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 pok. 113, tel. 58-58-132, 58-58-205, 58-58-232.

Tryb odwoławczy

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie zaświadczenia lub postanowienia o odmowie jego wydania.

Dodatkowe informacje

-