logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (WGK-III.0143.6.6.2020)

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) oraz Uchwały nr VII/36/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r., Nr 85, poz. 626).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - załącznik do karty usługi WGK.III.0143.6.6.2020.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę.
 3. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. W oświadczeniu należy zawrzeć klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – (art. 8 ust. 1a i 1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
 4. Dokument poświadczający gotowość odbioru wyłapanych zwierząt, we wnioskowanym okresie przez schronisko dla bezdomnych zwierząt lub punkt zatrzymań zwierząt.
 5. Dowody rejestracyjne pojazdów przeznaczonych do transportu wyłapanych zwierząt – kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę.
 6. Opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii o środkach technicznych służących do wyłapywania i transportu zwierząt.
 7. Oświadczenie o posiadanych środkach technicznych służących do wyłapywania zwierząt.
 8. Zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie wyłapywania zwierząt przez osoby zatrudnione przy wyłapywaniu (min. 2 osoby) –kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę.

Opłaty

Opłata skarbowa:

- za wydane zezwolenie w wysokości 616,00 zł,

- za pełnomocnictwo udzielone w wysokości 17,00 zł,

płatne na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr

52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Termin

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zezwolenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Zieleni i Ochrony Przyrody w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 4a, pok. nr 8, tel. 52-58-58-465.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Dodatkowe informacje

Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
Wnioskodawca, po uzyskaniu zezwolenia, zobowiązany jest w szczególności przestrzegać podczas realizacji działalności:

 1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753).
 2. Uchwały Nr XXXII/974/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie wyłapywania zwierząt bezdomnych oraz dalszym z nimi postępowaniu.
 3. Uchwały Nr VII/36/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 9 lutego 2011. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

RODO w załączniku