logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów WZR-IV.0143.14.3.2018 (WZR-IV.0143.14.3.2018)

Podstawa prawna

Z uwagi na zmianę ustawy o odpadach, karta i wniosek nieaktualne. Nowe w opracowaniu.

 

art. 42 ust. 2, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia (załącznik do karty usługi WZR-IV.0143.14.3.2018) zawierający:
 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania (wraz z podaniem kodów); w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
 3. określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku,
 4. oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,
 5. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
 6. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej,
 7. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
 8. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów,
 9. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
 10. opis czynność, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,
 11. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Do wniosku należy dołączyć:
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów wynosi 616 zł płatna z chwilą złożenia wniosku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Termin

 1. W ciągu miesiąca.
 2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Ochrony Wód, Powietrza i Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 210 tel.: 52 32-88-493, 52 58-58-493.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Dodatkowe informacje

 1. Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce przetwarzania odpadów dla wszystkich przedsięwzięć i zdarzeń z wyjątkiem zezwoleń dla:
  • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, które wydaje marszałek województwa,
  • odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg, które wydaje marszałek województwa,
  • regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, które wydaje marszałek województwa,
  • zezwoleń na przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, które wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.
 2. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydawane jest po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.
 3. Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
 4. Wytwórca odpadów, który prowadzi przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględniające wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
 5. Stronami postępowania w sprawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, nie są właściciele nieruchomości sąsiadujących z instalacją lub nieruchomością, na której będzie prowadzone przetwarzanie odpadów.
 6. Starosta odmawia wydania zezwolenia na odzysk, w przypadku gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami:
  • mógłby powodować zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska;
  • jest niezgodny z planami gospodarki odpadami;
  • jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego.
 7. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.

 

Obowiązek informacyjny

(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. c, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 1.Administratorem Państwa danych osobowych jest

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:

iod@um.bydgoszcz.pl

lub pisemnie na adres:

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21, z późn. zm.)

4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

5. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.

6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy, tj. przez okres 15 lat.

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

a. Dostępu do swoich danych osobowych.

b. Poprawiania swoich danych osobowych.

c. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:

- zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

- potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.