logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów WZR-IV.0143.13.3.2019 (WZR-IV.0143.13.3.2019)

Podstawa prawna

art. 42 ust. 1, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (załącznik do karty usługi WZR-IV.0143.13.3.2019) zawierający:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
 3. oznaczenie miejsca zbierania odpadów
 4. wskazanie:
  • miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
  • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
  • największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
  • całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 5. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
 6. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 7. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
 8. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 9. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 10. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a (obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń nie dotyczy sytuacji, gdy wniosek dotyczy odpadów obojętnych);
 11. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
  1.  

    

   Do wniosku o wydanie decyzji należy dołączyć:

   1. zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U z 2018, poz. 1600) dotyczące posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
   2. zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277),
   3. oświadczenie o niekaralności za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r, poz. 992, z późn. zm.) dotyczące  posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacz odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
   4. oświadczenie, że w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub w stosunku do którego wymierzono administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art.194  ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r, poz. 992, z późn. zm.), dotyczące posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacz odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
   5. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem zarządu  innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub w stosunku do którego wymierzono administracyjną karę pieniężną,
    o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach,

    

   Uwaga: oświadczenia, o których mowa w punktach 3-5 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia pod każdym z oświadczeń klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

    

   1. Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodniony z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620),
   2. postanowienie komendanta Państwowej Straży pożarnej uzgadniające warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
   3. dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, w przypadku zbierania odpadów niebezpiecznych, przetwarzania odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, zbierania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego,

   Uwaga:

   Ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika. W oświadczeniu wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania.

   Umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. W umowie wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na tej nieruchomości.

   Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

    

   1. dowód wniesienia opłaty skarbowej,
   2. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1073 z późn. zm.) w przypadku gdy dla terenu którego dotyczy wniosek, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane, *
   3. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli była wymagana.*

    

   *niepotrzebne skreślić


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów wynosi 616 zł, płatna z chwilą złożenia wniosku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Termin

 1. W ciągu miesiąca.
 2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Ochrony Wód, Powietrza i Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 210 tel.: 52 32-88-493, 52 58-58-493

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Dodatkowe informacje

 1. Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów dla wszystkich przedsięwzięć i zdarzeń z wyjątkiem zezwoleń dla:
  • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, które wydaje marszałek województwa,
  • dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg, które wydaje marszałek województwa,
  • dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych,
  • do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg, które wydaje marszałek województwa,
  • zezwoleń na zbieranie odpadów na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, które wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.
 2. Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
 3. Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględniające wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów.

 4. Stronami postępowania w sprawie zezwolenia na zbieranie odpadów, nie są właściciele nieruchomości sąsiadujących z instalacją lub nieruchomością, na której będzie prowadzone zbieranie odpadów.
 5. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.
 6. Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów przechowuje się przez miesiąc od daty dokonania zapisu. Posiadacz odpadów udostępnia utrwalony obraz lub jego kopię na żądanie organu uprawnionego do kontroli działalności w zakresie gospodarki odpadami, sądu, prokuratury, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania odpadów prowadzi się przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu. Posiadacz odpadów jest obowiązany do właściwego przechowywania i zabezpieczenia zapisu obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych oraz jego utratą, w szczególności wskutek zniszczenia lub kradzieży.
 7. Zezwolenie na zbieranie odpadów, są wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.
 8. Zezwolenie na zbieranie odpadów, są wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c.
 9. Gospodarowanie odpadami, polegające na zbieraniu odpadów niebezpiecznych, zbieraniu odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, wymagające uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, odbywa się wyłącznie na nieruchomości, której właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami. Ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będą zbierane, wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika. W oświadczeniu wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania. Umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. W umowie wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na tej nieruchomości. Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
 10. Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy:
  • zamierzony sposób gospodarowania odpadami mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska, lub gdy jest niezgodny z planami gospodarki odpadami, lub gdy jest niezgodny z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego,
  • w przypadku gdy na terenie, którego wniosek dotyczy, nie ma instalacji, obiektu budowlanego lub jego części,
  • wobec przedsiębiorcy prawomocnie orzeczono karę pieniężną za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
  • wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego przedsiębiorcy jest osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub w art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
  • przedsiębiorcy będącemu osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli trzykrotnie:
  a) będący osobą fizyczną wspólnik, prokurent, członek rady nadzorczej lub członek zarządu tego przedsiębiorcy został skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub nałożono na niego grzywnę w drodze mandatu karnego za wykroczenia, o których mowa w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191,

  b) wymierzono mu administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194;

  -        przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli trzykrotnie:

  a) został on skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub nałożono na niego grzywnę  w drodze mandatu karnego za wykroczenia, o których mowa w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191,

  b) wymierzono mu administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194.

  -        w przypadku postanowienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska 4a

  -        w przypadku postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej lub zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c.

   

   

  Obowiązek informacyjny

  (Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  Art. 6 ust.1 lit. c, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

   

  1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

  Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz

  2.      W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:

  iod@um.bydgoszcz.pl

  lub pisemnie na adres:

  Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

  3.      Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992, z późn. zm.)

  4.      Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

  5.      Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.

  6.      Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

  7.      Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

  8.      Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy, tj. przez okres 5 lat.

  9.      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

  a.    Dostępu do swoich danych osobowych.

  b.    Poprawiania swoich danych osobowych.

  c.    Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:

  -        zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

  -        potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  d.   Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.