logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WMG-III.6125.1.2016)

Podstawa prawna

Us Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015.909 j.t.).

 

Wymagane dokumenty

W Wniosek powinien zawierać:

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku planu).

2. Projekt zagospodarowania działki z bilansem terenu sporządzonym przez osobę uprawioną.

3. Dowód stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością lub zgoda właściciela w formie pełnomocnictwa.

DD Druk wniosku stanowi załącznik do karty usług.

Opłaty

W Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin

ok Określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016.23 j.t.):

- Organ administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki,

  - ni bezwłocznie powinny być załatwione sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę,

- n nie później niż w ciągu 1 miesiąca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,

- n nie  później niż  w  ciągu  2  miesięcy  od  dnia  wszczęcia  postępowania,  sprawy  szczególnie skomplikowane.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Terenowo – Prawny w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15.

Tryb odwoławczy

1. 1. w przypadku zaświadczenia – brak,

2. 2.w przypadku decyzji – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy w terminie 14 dni  od doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej należy złożyć przed uzyskaniem pozwolenia na budowę