logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w ramach incjatywy lokalnej (WMG.IV.0143.1.12016)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 08.03.1990r. o Samorządzie Gminnym (Dz. U. 2015.1515 – j.t z póź. zm.) i uchwała z  dnia  31 października 2012 r. Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXXIII/692/12 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Wymagane dokumenty

1. Komplet planów  sytuacyjno-wysokościowych (z kolorowym oznaczeniem inwestycji i działek w zakresie wniosku).

3.  Ogólne warunki techniczne.

4. Opinia ZUDP z mapą.

5. Decyzja /Uzgodnienie ZDMiKP dla lokalizacji inwestycji na działkach drogowych.

6. Uzgodnienia z  zarządcami lub użytkownikami terenów Gminy lub Skarbu Państwa (np. ADM Sp. z o.o, Spółdzielnia lub Wspólnota Mieszkaniowa, instytucje państwowe lub samorządowe).

Opłaty

Wniosek  wolny  od  opłaty  skarbowej.

Termin

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat  Gospodarki Gruntami  w  Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15

Tryb odwoławczy

Tryb  załatwienia  sprawy  nie  przewiduje  środka  odwoławczego.

Dodatkowe informacje

-