logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (WAB.I.0143-6/15)

Podstawa prawna

art. 217 § 1 oraz § 2, art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 roku, poz. 647 z późn. zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego winien zawierać:
-        dokładne określenie adresu nieruchomości,
-         numer ewidencyjny nieruchomości,
-         numer obrębu,
-         numer Księgi Wieczystej,
-         określenie aktualnego oraz zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
-         kopię mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami nieruchomości.

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł
– zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ) – załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia.” – Część II pkt 21.

Termin

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.
- zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.). 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Administracji Budowlanej
tel. 52-32-88-406; 52-32-88-376; 52-32-88-405; 52-32-88-716; 52-32-88-720; 52-32-89-434; 52-32-89-429.
ul. Grudziądzka 9-15 , II piętro, pokój 205, 206, 207, 208, 222, 226.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
- zgodnie z art. 17 pkt 1, art. 127 § 2 w zw. z art. 144, art. 141 § 2 oraz art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.).

Dodatkowe informacje

brak