logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (WAB.I.0143-6/15)

Podstawa prawna

Art. 217 § 1 oraz § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 71 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wymagane dokumenty

 

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia, który winien zawierać:

- dokładne określenie adresu nieruchomości,

- numer ewidencyjny nieruchomości,

- numer obrębu,

- numer księgi wieczystej,

- określenie aktualnego oraz zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego,

- kopię mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami nieruchomości;

2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej;

3. w przypadku, gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Opłaty

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Jednocześnie wyjaśnia się, że istotą zaświadczenia jest potwierdzenie określonego faktu lub stanu prawnego. W związku z tym, opłatę skarbową w wysokości 17 zł pobiera się od każdego zaświadczenia urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego, nie zaś od każdego dokumentu zaświadczenia, który może zawierać więcej niż jedno zaświadczenie. Wydanie zatem zaświadczenia obejmującego większą liczbę nieruchomości (działek ewidencyjnych lub nieruchomości lokalowych) wymaga wniesienia opłaty skarbowej stanowiącej iloczyn liczby tych nieruchomości oraz stawki opłaty skarbowej (liczba nieruchomości wymienionych we wniosku x 17 zł = kwota opłaty skarbowej).

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury, wynosi 17 zł.

Podstawę prawną stanowi ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – Część II kolumna 3. ust. 21 oraz część IV kolumna 3.

Opłatę skarbową można uiścić:

1. na rachunek bankowy o numerze: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat

    52 1240 6960 3892 1000 0000 0000;

2. w punkcie poboru opłaty skarbowej: Jacek Dudziak Biuro Ubezpieczeniowe ul. Grudziądzka 16,

    85 – 130 Bydgoszcz;

3. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy

    ul. Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy portierni;

4. w Punkcie Obsługi Bankowej Banku Pekao S.A. przy ul. Jezuickiej 8 – 10 w Bydgoszczy.

Termin

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Administracji Budowlanej – Referat Zagospodarowania Przestrzennego ul. Grudziądzka 9 – 15 , II piętro,

85 – 130 Bydgoszcz; tel. 52 58 58 406

Tryb odwoławczy

Od wydanego zaświadczenia nie przysługuje tryb odwoławczy.

 

Na postanowienie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Dodatkowe informacje

brak